Komplementära metoder i psykiatriska verksamheter - och brukares upplevelser och erfarenheter

DSpace Repository

Komplementära metoder i psykiatriska verksamheter - och brukares upplevelser och erfarenheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Komplementära metoder i psykiatriska verksamheter - och brukares upplevelser och erfarenheter
Author Lindell, Lisbeth ; Ek, Ann-Mari
Date 2010
English abstract
The purpose of the first national study is to examine the extension, the application and the effects of the complementary methods in psychiatric work within the county/municipality, local authorities and at rehabilitation centers that are under the control of the county administrative board. The study was conducted through telephone interviews with support of a questionnaire answered by 321 persons. The result shows that complementary methods are widespread in the psychiatric work of the different authorities. Study 2 and 3 are based on interviews with 16 practicians from the different authorities and with 14 patients. An interview with a focus group of five patients is also included in the study. The common methods within local authorities are tactile stimulation, animal care, snoezel room and ball blanket. Within the county/municipality light therapy, acupuncture and tactile stimulation are the most common methods. Among the methods used by the county administrative board tactile stimulation, animal care, ball blanket and acupuncture are the most common ones. There is high concordance of the benefits and the effects of the three studies. The benefit of the methods can be summarized in terms of increased well-being, relaxing effects, the reduction of anxiety and anguish, improved sleep, brighter state of mind, the assisting of communication and improved body awareness and self-knowledge. Tensions go away and patients get more attentive, concentrated, focused and more susceptible to conversation and other treatments. The patients get to learn techniques to handle their anguish and stress. Consumption of medicines decrease and side effects are none or few and mild. Not all patients are helped by complementary methods and for some the effects are small or none. The patients decide themselves and the methods are voluntary. Both practicians and patients wish for an improvement of the psychiatric care of the mentally ill. The practicians would like to see more influence from patients, more individual psychiatric care, more people educated in complementary methods, more access to the methods and more research on complementary methods for people with mental illnesses. The patients would like to see more freedom of choice, more participation, nonmedical methods and treatments and individually shaped psychiatric care. It is desirable that traditional and complementary methods are seen as complements to each other.
Swedish abstract
Syftet med den första nationella kartläggningsstudien är att undersöka de komplementära metodernas utbredning, tillämpning och effekter i psykiatriska verksamheter inom region/landsting, kommun och på behandlingshem som kontrolleras av länsstyrelserna. Studien bygger på 321 telefonintervjuer i sex län. Resultatet visar att användandet av komplementära metoder är utbrett inom verksamheterna. Studie 2 och 3 bygger på intervjuer med 16 utövare i de olika verksamheterna och med 14 brukare. I studien ingår också en intervju med en fokusgrupp bestående av fem brukare. De vanligt förekommande metoderna i kommunala verksamheter är taktil stimulering, djurskötsel, snoezelrum och bolltäcke. Inom region/ landsting är ljusterapi, akupunktur och taktil stimulering vanligast. Av länsstyrelsen kontrollerade verksamheter är taktil stimulering, djurskötsel, bolltäcke och akupunktur vanligast. Det finns en hög samstämmighet om nyttan och effekterna i de tre studierna. Nyttan med metoderna beskrivs sammanfattningsvis i termer av ökat välbefinnande, avslappnande, dämpande av oro och ångest, förbättrad sömn, ljusare sinnesstämning, underlättande av kommunikation samt ökad kroppskännedom och självkännedom. Med metoderna släpper spänningar och brukarna blir mer närvarande, koncentrerade, fokuserade och också mer mottagliga för samtal och andra behandlingsåtgärder. De får lära sig tekniker för att kunna hantera sin ångest och stress. Medicinförbrukning minskar och biverkningar är inga eller få och lindriga. Alla blir inte hjälpta av komplementära metoder och för en del är effekten liten eller ingen alls. Brukaren väljer själv och metoderna är frivilliga. Både utövare och brukare önskar en förnyelse av vården för personer med psykisk ohälsa. Utövarna vill se mer brukarinflytande och individuell vård, fler utbildade i komplementära metoder och ökad tillgänglighet samt mer forskning om komplementära metoder för personer med psykisk ohälsa. Brukarna vill i den framtida vården se mer av valfrihet, delaktighet, icke-medicinska metoder och behandlingar samt individuellt utformad vård/omsorg. Det är önskvärt att traditionella och komplementära metoder ses som komplement till varandra.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU Rapport;5
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-239-2
Pages 176
Language swe (iso)
Subject komplementära metoder
psykiatrisk vård
psykisk ohälsa
complementary methods
psychiatric care
mental illness
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE::Psychiatry
Handle http://hdl.handle.net/2043/10520 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics