Attityder kring sms och chatt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder kring sms och chatt
Author Mårtensson, Christer
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka och se vilka attityder lärare och elever har i förhållande till sms och chatt och dess användning i skolan. Underlaget till vår undersökning är inhämtat först i enkätform och har senare kompletterats med elev- och lärarintervjuer. Undersökningen är gjord på två olika skolor där en av skolorna är belägen i en större stad och den andra i en mindre stad och eleverna som deltog i undersökningen går i årskurs 6. Resultatet visar på att elevernas attityder gentemot sms och chattanvändningen i skolan är positivt. De tror att de kan hjälpa varandra genom dessa medier och att de kan utvecklas i skriften och även vidga sin kommunikativa arena. Lärarna däremot säger sig inte se något större användningsområde med sms och chatt, men pekar även på att de saknar kunskap inom detta område. Det råder också en form av indirekt förbud mot chatten då inga elever tillåts använda sig av datorerna på skolan under skoltid, utan de använder endast dessa för kunskapsletande och utskrifter. Lärarna uttrycker att de skulle vilja använde sig av sms och chatt om de hade kunnat öka sin kompetens i användning av dessa. Resultaten vi fått visar på varierande attityder hos respondenterna gällande användningen av sms och chatt i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sms
chatt
attityder
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10542 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics