Elevers inlärningsstrategier och ordinlärning i ett andraspråk

DSpace Repository

Elevers inlärningsstrategier och ordinlärning i ett andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers inlärningsstrategier och ordinlärning i ett andraspråk
Author Åberg, Teresa
Date 2010
English abstract
The paper includes students' awareness of vocabulary learning and use of learning strategies when they learn a second language and the various factors that could affect everything from students' views on knowing a word to actually memorizing words. To reach this result, two classes that study Spanish in secondary school were chosen to participate in the study that took place during five weeks in which students were asked to undergo both prepared and unprepared word tests, fill in questionnaires about vocabulary learning and learning strategies, to be taught, to be aware of their vocabulary as well as to try different strategies. This was followed by a further survey to assess methods and materials. According to the Education Administration, students should have the ability to reflect on their learning as well as to be aware of the learning process and working methods. However, much research indicates that the case is not so. My study also showed that students in general showed a great lack of awareness and most of the students in the class studied new words in a non-significant way. In the classes, only a few used the functional and conscious learning strategies. Most of them studies new words through word lists and studies words in both a solid and superficial way. The students' performance on the word tests showed great difference in the form of remembrance of words before and after practicing strategy use. Conclusions showed that learning strategies in general helped most students with the encoding process of new words and therefore they could remember the new words better. Keywords: Word acquisition, learning styles, learning strategies, Spanish, compulsory school
Swedish abstract
I uppsatsen behandlas elevers medvetenhet om ordinlärning och användning av inlärningsstrategier vid inlärning i ett andraspråk. Även andra faktorer som kan påverka allt från elevernas syn på ordkunnande till minneskapacitet i hågkomst av ord behandlas. För att komma fram till detta valdes det ut två klasser som studerar spanska i årskurs 8 och 9. Undersökningen skedde under fem veckors tid där eleverna både fick genomgå förberedda och oförberedda läxförhör, fylla i enkäter om ordinlärning och inlärningsstrategier, bli undervisade och bli medvetna om sin ordinlärning såväl som att prova på olika strategier. Detta efterföljdes av ytterliggare en enkät för att utvärdera metoder och material. Enligt skolverket ska elever ha förmågan att kunna reflektera över sin inlärning såväl som att vara medvetna om inlärningsprocessen och arbetssätt som främjar den. Dock visar mycket forskning på att fallet inte är så. Min studie visar att eleverna i allmänhet uppvisade stor brist på medvetenhet om ordkunnande. De flesta studerade in nya ord på ett icke betydelsefullt sätt. I klasserna var det endast ett fåtal som använde sig av funktionella och medvetna inlärningsstrategier. De allra flesta utgick från gloslistor och studerade glosor på både ett massivt och ytligt sätt. Elevernas resultat på läxförhören visade stor skillnad i form av hågkomst av ord före och efter deras övande på stratergianvändning. Slutsatsen blev att inlärningsstrategier i allmänhet hjälpte de flesta elevernas inkodningsprocess av nya ord och därmed hågkommandet av de inlärda orden. Nyckelord:ordinlärning, inlärningsstilar, inlärningsstrategier, spanska, grundskolan
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject grundskolan
inlärning
inlärningsstrategier
inlärningsstilar
spanska
minne
Handle http://hdl.handle.net/2043/10547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics