Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen

DSpace Repository

Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen
Author Sofiadotter Lepic, Ebba
Date 2010
English abstract
Associations has for a long time been in the centre of Swedish integration politics because they are considered to strengthen the social capital and constitute an arena for integrating meetings. This study is focused on how immigrants themselves experience the Swedish associations and their connection to integration. A group that seldom is asked to tell their opinion. Nine persons has participated in this study through qualitative interviews, of which all has been in contact with the project Integration i Förening (meaning: Integration through Association), a project that aim to get immigrants involved in associations. In the study research was done on how these persons has experienced the meeting and information about the associations through the project Integration i Förening and their understanding of what a Swedish association is. Further on the study has examined how the interviewed persons has experienced their own involvement in an association, what effects they’ve experienced that its had and if they see associations as a possible way to integration. Some of the study’s conclusions is that the interview persons strongly emphasize the effects that associations have on social integration and social community and that they also experienced that the associations has had integrating effects. For some of the interview persons the involvement in associations has been one step in a bigger strategy to establish in Sweden and finally the immigrants has also shown awareness around what could strengthen their own process of integration and not. Keywords: Integration, immigrants, associations, social capital
Swedish abstract
Föreningar har länge varit i centrum för den svenska integrationspolitiken då de anses stärka det sociala kapitalet och utgöra en arena för integrerande möten. Denna studie fokuserar på hur nyanlända svenskar själva upplever det svenska föreningslivet och dess koppling till integrationen. En grupp som sällan tillfrågas om deras egna åsikter i frågan. I studien har nio personer medverkat i kvalitativa intervjuer vilka samtliga har varit i kontakt med projektet Integration i Förening, ett projekt som syftar till att få nyanlända att gå med i föreningslivet. I studien undersöks hur dessa personer har upplevt mötet och informationen om föreningslivet som de fått genom Integration i Förening samt hur deras förståelse av vad en förening ser ut. Vidare undersöks hur personerna har upplevt det egna föreningsengagemanget, vilka effekter de erfarit att det haft och hur de ser på föreningar som en möjlig väg till integration. Några av slutsatserna från studien är att intervjupersonerna starkt betonar föreningslivets effekter av social integration och social gemenskap och att intervjupersonerna också upplevt att föreningslivet haft integrerande effekter, att föreningsdeltagandet för flera av intervjupersonerna utgör ett steg i en större strategi för etablering och slutligen att de nyanlända svenskarna på olika sätt visar en medvetenhet kring vad som kan snabba på deras egen integrationsprocess och inte
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integration
socialt kapital
nyanlända svenskar
förening
Handle http://hdl.handle.net/2043/10552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics