Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen

DSpace Repository

Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sofiadotter Lepic, Ebba
dc.date.accessioned 2010-09-10T10:52:42Z
dc.date.available 2010-09-10T10:52:42Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10552
dc.description Föreningar har länge varit i centrum för den svenska integrationspolitiken då de anses stärka det sociala kapitalet och utgöra en arena för integrerande möten. Denna studie fokuserar på hur nyanlända svenskar själva upplever det svenska föreningslivet och dess koppling till integrationen. En grupp som sällan tillfrågas om deras egna åsikter i frågan. I studien har nio personer medverkat i kvalitativa intervjuer vilka samtliga har varit i kontakt med projektet Integration i Förening, ett projekt som syftar till att få nyanlända att gå med i föreningslivet. I studien undersöks hur dessa personer har upplevt mötet och informationen om föreningslivet som de fått genom Integration i Förening samt hur deras förståelse av vad en förening ser ut. Vidare undersöks hur personerna har upplevt det egna föreningsengagemanget, vilka effekter de erfarit att det haft och hur de ser på föreningar som en möjlig väg till integration. Några av slutsatserna från studien är att intervjupersonerna starkt betonar föreningslivets effekter av social integration och social gemenskap och att intervjupersonerna också upplevt att föreningslivet haft integrerande effekter, att föreningsdeltagandet för flera av intervjupersonerna utgör ett steg i en större strategi för etablering och slutligen att de nyanlända svenskarna på olika sätt visar en medvetenhet kring vad som kan snabba på deras egen integrationsprocess och inte en
dc.description.abstract Associations has for a long time been in the centre of Swedish integration politics because they are considered to strengthen the social capital and constitute an arena for integrating meetings. This study is focused on how immigrants themselves experience the Swedish associations and their connection to integration. A group that seldom is asked to tell their opinion. Nine persons has participated in this study through qualitative interviews, of which all has been in contact with the project Integration i Förening (meaning: Integration through Association), a project that aim to get immigrants involved in associations. In the study research was done on how these persons has experienced the meeting and information about the associations through the project Integration i Förening and their understanding of what a Swedish association is. Further on the study has examined how the interviewed persons has experienced their own involvement in an association, what effects they’ve experienced that its had and if they see associations as a possible way to integration. Some of the study’s conclusions is that the interview persons strongly emphasize the effects that associations have on social integration and social community and that they also experienced that the associations has had integrating effects. For some of the interview persons the involvement in associations has been one step in a bigger strategy to establish in Sweden and finally the immigrants has also shown awareness around what could strengthen their own process of integration and not. Keywords: Integration, immigrants, associations, social capital en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject integration en
dc.subject socialt kapital en
dc.subject nyanlända svenskar en
dc.subject förening en
dc.title Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Fritidsvetenskapligt program
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics