Motivationsfaktorer i lärandet hos gymnasieelever på Barn och fritidsprogrammet Factors of motivation in scholarship among pupils i upper secondary school

DSpace Repository

Motivationsfaktorer i lärandet hos gymnasieelever på Barn och fritidsprogrammet Factors of motivation in scholarship among pupils i upper secondary school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivationsfaktorer i lärandet hos gymnasieelever på Barn och fritidsprogrammet Factors of motivation in scholarship among pupils i upper secondary school
Author Annerfeldt, Bengt
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att ta reda på faktorer som är av betydelse för elevers motivation och hur dessa påverkar motivationen i lärandet hos eleverna på Barn och fritidsprogrammet vid den skola i södra Sverige där jag är verksam lärare. Uppsatsen baseras på svaren i de personliga intervjuer som genomförts med 8 stycken elever, varav 4 pojkar respektive 4 flickor som går sista året på Barn och fritidsprogrammet. Eleverna i undersökningen tar studenten vid vårterminens slut 2010. Studien visar att en förutsättning att eleverna skall känna sig motiverade är att utbildningen görs spännande och intressant och bidrar till utmaning att nå de mål som sats upp för skolarbetet. En tillfredsställelse utvecklas hos eleverna då de når sina mål med studierna vilket gynnar motivationen, men att inte nå upp till målen utvecklar en känsla av frustration och uppgivenhet. Det som enligt undersökningen bland annat främjar motivationen är den familjära anda som upplevs bland eleverna i skolan. Den sociala kontakten och att tillsammans med både lärare och andra elever arbeta mot målet att få ett arbete alternativt skaffa sig en grund för fortsatta studier efter gymnasiet tycks främja motivationen. Lärarens roll är enligt intervjupersonerna väldigt viktig och påverkar deras motivation. Läraren bör vara engagerad, positiv, aktiv och samtidigt visa eleverna respekt. Samtliga svarade att den mest avgörande faktorn till positivt skolresultat är den enskilde elevens egna individuella inställning och förmåga att genom inre motivation arbeta med sitt skolarbete. I samband med detta visar undersökningen att kravnivå för eleverna i skolan är en avgörande faktor och den måste vara lagom för att känslan av motivation skall infinna sig. Stress begränsar elevernas motivation och för att inte stressnivån skall bli för hög måste det finnas en balans mellan elevens egen förmåga och arbetsuppgifternas grad av utmaning i skolarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn och fritidsprogrammet
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics