Kreativitet och konformitet - om valet mellan att bygga själv eller att kopiera andras

DSpace Repository

Kreativitet och konformitet - om valet mellan att bygga själv eller att kopiera andras

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kreativitet och konformitet - om valet mellan att bygga själv eller att kopiera andras
Author Munklinde, Kristian
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur åtta andraklassare väljer att bygga då de ställs inför två olika miljöer. Jag undersöker saken genom två observationer, och kompletterar med två gruppintervjuer. Observationerna genomförs i barngrupper om fyra barn där barngrupperna ges uppgiften att konstruera fritt med avklippta grillpinnar och häftmassa. När jag observerar barnen och deras val av bygge märker jag om de väljer att skapa efter egna idéer, kreativt, eller om de väljer att titta på andras byggen, det som jag i den här undersökningen benämner att tillämpa konformitet. Min strävan är att se vilka faktorer som påverkar barnen att välja det konstruktionssätt som de använder. Jag använder mig av tre teorier för att tydliggöra deras val: Vygotskijs sociokulturella teori där samtalets vikt för skapandet läggs fram, Piagets kognitiva utvecklingsteori där fokus ligger på de fysiska tingens påverkan, samt Banduras modellinlärningsteori som menar på att individer lär sig bäst genom att observera andra. Jag förser även undersökningen med en del forskning kring attityder, kreativitet, och konformitet. Analysen visar att samtliga teoriperspektiv påverkar på något sätt. Samtalet påverkar i dubbel bemärkelse då det antingen uppmuntrar eller hämmar barnet då barnets idé nämns. Den fysiska omgivningen påverkar i det avseendet att barnen konformerar i hög grad, och i ännu högre grad då barnen har fler modeller att inspireras ifrån. Jag märker att de barn som väljer att tillämpa konformitet gör det enligt vissa mönster. Jag ser också att attityderna påverkar genom barnens motivation att bygga, och deras uppfattning om vad materialet är till för. Kreativitetsavsnittet visar att nästan alla skapar något kreativt; sex av åtta barn skapar något unikt. Vad gäller konformiteten så visar det sig att nästan lika många barn väljer att bygga utefter en annan modell vid något tillfälle, fem av åtta. Sammanfattningsvis står det klart att barnen i undersökningen är något mer kreativa än konformativa, och även att det finns flera faktorer som påverkar barnens val av bygge.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject påverkan
observation
intervju
konstruktionsleksaker
Handle http://hdl.handle.net/2043/10556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics