Betydelsen av tester i tidiga skolår

DSpace Repository

Betydelsen av tester i tidiga skolår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av tester i tidiga skolår
Author Persson, Andreas
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att få en bild av pedagogers och specialpedagogers syn på de tester som utförs under barns första skolår. Vad anser man vara främsta orsakerna till barns läs- och skrivsvårigheter och hur viktiga är testerna för att fånga upp dessa? Min studie består av två parallella undersökningar, en kvantitativ undersökning där elevers sparade resultat från prov och tester från de första skolåren jämförts med resultatet på de nationella proven i femte klass. Därefter har en kvalitativ undersökning gjorts där pedagoger och specialpedagoger fått svara på hur de ser på dessa tester. Tidigare forskning pekar på att 6-8% av eleverna har läs och skrivproblem. Detta kan bero på genetiska problem, svårigheter med avkodningen, ordmobiliseringen, koncentrationsproblem, ovana att läsa och skriva eller att man har annat modersmål. Elevernas självbild och hur de ser sig själva har även det stor betydelse. (Dyslexiförbundet, 2009) Resultatet av mitt arbete visade att pedagogerna och specialpedagogerna uppfattar de första testen som en bra vägledning men anser att de själva har lika goda möjligheter att i det dagliga arbetet upptäcka vilka barn som kan behöva hjälp. Viktiga orsaker till läs- och skrivsvårigheter som lyftes fram var sociala faktorer, dyslexi, hem- och skolmiljö samt elevernas psykiska och fysiska mognad. Detta är något som testen inte tar hänsyn till. De flesta ansåg att testerna inte är helt nödvändiga. Detta bekräftas också i min studie där höga poäng på tidiga test inte alltid motsvarade goda läs- och skrivkunskaper.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject LÄS- & SKRIVSVÅRIGHETER
KOPIERINGSTEST
TIDIG REGISTRERING
SPECIALPEDAGOGIK
Handle http://hdl.handle.net/2043/10557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics