En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

DSpace Repository

En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nordström, Niklas
dc.contributor.author Helgeson, Niclas
dc.date.accessioned 2010-09-13T05:37:57Z
dc.date.available 2010-09-13T05:37:57Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10558
dc.description Problemområde: Svenskt Näringslivs sammanställningar av Sveriges kommuners företagsklimat visar att Gävle kommun har ogynnsamma förutsättningar för småföretagare att utveckla och öka sin tillväxt. I och med de små företagens betydelse för att skapa arbetstillfällen kan en grundläggande uppfattning antas att Gävle kommun, med dess höga arbetslöshet och ofördelaktiga företagsklimat, drastiskt bör förändra den situation som idag råder. Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ telefonintervju-undersökning med semistrukturerade frågor. Urvalet av respondenterna är genomfört ur ett bekvämlighetsurval och har bestått av småföretagare i Gävle kommun ifrån flertalet olika branschområden såsom bygg, ekonomi, telemarketing och detaljhandelsbranschen. Resultat: Under och genom studien identifierades fyra tillväxthinder, två av intern karaktär och lika många därtill externa. Internt var det kompetens och kapital som lyftes fram och externt företagsklimat och överetablering. Det mest påtagliga hindret identifierades som kompetensanskaffning, givet att företagen eftersöker kvalificerad arbetskraft. Vidare Forskning: De fyra tillväxthinderna som utgör studiens resultat kan utgå som förutsättning för en åtgärdsanalys där konkreta förslag till åtgärder tas fram för vartdera tillväxthinder. En mer övergripande studie skulle också kunna sprida forskningsområdet vidare, där Sveriges alla 290 kommuner ingår i analysen och där en återknytning görs till huruvida förhållandena ser ut i övriga Sverige jämfört med Gävle kommun. Uppsatsens bidrag: Undersökningen bidrar till en ökad förståelse för tillväxtsvårigheter bland småföretagare vilket kan hjälpa Gävle kommun med eventuella förbättringsåtgärder för att öka attraktiviteten och den ekonomiska tillväxten i regionen. en
dc.description.abstract Problem: The Confederation of Swedish Enterprise summary of Sweden’s municipalities shows that the business climate in Gävle has unfavourable conditions for small businesses to develop and grow. With the importance of small businesses to create jobs, a basic understanding is assumed that the Gävle municipality, with its high unemployment and unfavourable business environment, should drastically change the situation that exists today. Method: The study was conducted using a qualitative telephone interview study with semi structured questions. The sample of respondents is conducted from a convenience sample and consisted of small entrepreneurs in Gävle from several different industry sectors such as construction, finance, telemarketing and retail business. Results: In and through the study four growth obstacles was identified, two of an internal nature, and as many external thereto. Internally, skill and capital was highlighted and external business environment and the establishment. The most significant impairment was identified as skill acquisition, given that companies are looking for a qualified workforce. Further research: The four growth of the barriers that constitute the results of this study can be given as a condition for an action in which the analysis of concrete proposals for measures to be developed for each growth barrier. A broader study would also help to raise further research, in which Sweden’s 290 municipalities included in the analysis and where a ring back is made to whether the situation looks like in the rest of Sweden as compared to Gävle municipality. Contributions: The study contributes to a better understanding of the growth difficulties among small businesses which can help Gävle municipality with possible improvement to increase the attractiveness and economic growth in the region. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en
dc.subject Småföretag sv_SE
dc.subject Gävle kommun sv_SE
dc.subject Tillväxt sv_SE
dc.subject Tillväxthinder sv_SE
dc.subject Tillväxtsvårigheter sv_SE
dc.title En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Företagsekonomi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics