"Det finns ju för kvinnor, varför ska det inte finnas för män?" En studie om mäns behov av stöd i sitt föräldraskap när de befinner sig i hemlöshet

DSpace Repository

"Det finns ju för kvinnor, varför ska det inte finnas för män?" En studie om mäns behov av stöd i sitt föräldraskap när de befinner sig i hemlöshet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det finns ju för kvinnor, varför ska det inte finnas för män?" En studie om mäns behov av stöd i sitt föräldraskap när de befinner sig i hemlöshet
Author Magnusson, Anna ; Nilsson, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka huruvida fäder som befinner sig i hemlöshet har upplevt ett behov av stöd i sitt föräldraskap. Vi ville även utröna ifall det eventuella behovet blivit tillgodosett samt hur männen, under den period de befunnit sig i hemlöshet, upplevt sitt föräldraskap. Vi har utgått ifrån socialkonstruktivistisk genusteori och även tillämpat begreppen intersektionalitet, diskurs samt makt. Det har i tidigare forskning bland annat framkommit att det sociala arbetet med personer som befinner sig i hemlöshet till viss del präglas av en traditionell syn på kön och att män i hemlöshet inte uppmuntras till att vara jämlika fäder. Vi har genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med män som befunnit i hemlöshet och samtidigt haft barn under 18 år. Vi har sedan tematiserat och analyserat empirin utifrån våra teoretiska perspektiv. Samtliga informanter uttryckte ett behov av stöd i sitt föräldraskap. Det de främst ansåg sig ha behov av var en boendeform där de skulle kunna utöva sitt föräldraskap till fullo. De två fäder som har eller har haft ensam vårdnad om sina barn är i större utsträckning nöjda med det stöd de har fått än de två som har gemensam vårdnad och/eller umgängesrätt med sina barn. Socialtjänsten är den myndighet som informanterna anser hade kunnat ge dem det stöd de önskat. Informanterna trodde att en kvinna i samma situation hade fått ett annat bemötande och andra insatser. Våra informanters upplevelser skulle kunna förstås utifrån vilka diskurser som är rådande i samhället och då även på socialtjänsten. Vi menar att det i samhället finns en genusdiskurs om könen som väsensskilda med olika egenskaper och vi tror att denna diskurs kan ha en inverkan på hur socialtjänsten bedömer klienters behov av stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject föräldraskap
män
hemlöshet
stöd
genus
makt
diskurser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10584 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics