En studie av Rydaholmsmetoden som intervention på gymnasiet - utfall och pedagogiska konsekvenser

DSpace Repository

En studie av Rydaholmsmetoden som intervention på gymnasiet - utfall och pedagogiska konsekvenser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av Rydaholmsmetoden som intervention på gymnasiet - utfall och pedagogiska konsekvenser
Author Svensson, Henrik ; Winner, Anna
Date 2010
English abstract
Intervention with the Rydaholm Method at Upper Secondary School - Results and Pedagogical Consequences
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan förbättra avkodningen och därmed öka läshastigheten hos långsamma läsare på gymnasiet genom intervention med Rydaholmsmetoden. Syftet är också att undersöka dess användbarhet vid olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Undersökningsmetoden är kvantitativ. Vi har genomfört en intervention i en experimentgrupp i upp till tolv veckor. Experimentgruppens utveckling har därefter jämförts med utvecklingen i en kontrollgrupp. Resultatet visar att interventionen haft en statistiskt säkerhetsställd inverkan. Antalet elever i intervention är dock för litet för att resultatet ska kunna generaliseras. För analysen av Rydaholmsmetodens användbarhet vid olika typer av läs- och skrivsvårigheter har Gough och Tunmers (1986) formel Läsning = Avkodning × Förståelse varit viktig. Analysen visar att olika problembilder kräver olika typer av intervention. Rydaholmsmetoden kan användas med framgång på gymnasieelever med avkodningsproblematik. Metoden kan också användas som en del i ett åtgärdspaket tillsammans med andra insatser. I andra fall är fokus på renodlad förståelseträning att föredra. Elever utan djupare språkliga problem men med svag läsförståelse tycks vinna mer på att först och främst öka sitt ordförråd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Avkodning
Läsförståelse
Rydaholmsmetoden
Matteuseffekten
Specialpedagogik
The Simple View of Reading
Handle http://hdl.handle.net/2043/10645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics