SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV SJÄLVSMORDSNÄRA PATIENTER

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV SJÄLVSMORDSNÄRA PATIENTER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV SJÄLVSMORDSNÄRA PATIENTER
Author katarina, månsson
Date 2010
English abstract
Background: Suicide is not a disease even though it caused 1390 deaths in 2009. When a person chooses to take her life surroundings react with sadness and anger. Questions about how this could happen and if it could have been prevented from accruing are approach. As a nurse you will encounter this patient group in many areas of nursing care. Purpose: The aim was to highlight nurses experiences of managing suicidal patients in somatic care. Method: The literature study used seven articles, six articles were quantitative and one was qualitative and quantita-tive. Results: nurses are generally positive response to suicidal patients, however, there were differences regarding when you look at the nurses experience, work-place, age, gender and religious attitudes. The nurses also showed negative attitude as they experienced the suicidal patients as annoying. Further more some studies showed that nurses responded different concerning the patient’s request regardless of their condition when they were ad-mitted for treatment and the circumstances surrounding the patient-ties in other.
Swedish abstract
Bakgrund: Självmord är ingen sjukdom trots, det orsakade självmord 1390 män-niskors död år 2009. Då en människa väljer att ta sitt liv reagerar omgivningen med sorg och vrede. Frågor kring hur detta kunde inträffa och om det kunde ha förhindrats är återkommande. Som sjuksköterska kommer denna patientgrupp att påträffas inom många av omvårdnadens områden. Syfte: Syftet var att belysa sjuk-sköterskans upplevelser av att vårda självmordsnära patienter inom somatisk vård. Metod: I litteraturstudien användes sju artiklar där sex artiklar var kvantitativa och en var kvalitativ och kvalitativ. Resultat: Sjuksköterskor har överlag en positiv upplevelses av att vårda självmordsnära patienter dock förkommer skillnader av-seende sjuksköterskans erfarenhet, arbetsplats, ålder, kön samt religiös inställning. Sjuksköterskorna visade även negativa bemötanden i form av att sjuksköterskan upplevde självmordsnära patienterna som irriterande. Vidare visade även studier-na som presenteras i resultatet att sjuksköterskorna visade olika bemötande till patienter beroende av deras sjukdomstillstånd då de lades in för behandling samt omständigheterna kring patienten i övrigt.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterskan
Självmordsnära patienter
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics