Innovation och kreativitet i en hierarkisk miljö – Malmö högskola - Medieteknik

DSpace Repository

Innovation och kreativitet i en hierarkisk miljö – Malmö högskola - Medieteknik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Innovation och kreativitet i en hierarkisk miljö – Malmö högskola - Medieteknik
Author Sobczyk, Inez
Date 2010
English abstract
Medieteknik is a department at Malmo University that on a daily basis struggles with being an innovative and developing part of a bigger organization. This creates possibilities, as well as limitations. The universities demands, together with the ever-changing world, forces the department to vary between structure, planning, implementation – and – development, innovation of content, range and pedagogy. The purpose of this essay is to examine how to create an innovative and creative environmental development within an organization/public authority. The use of a questionnaire creates the essays empirical material, which, together with the study of the universities conditions, as well as with the support of the theoretical reference, answers the question at issue: Which conditions can affect a department to work and act in an innovative way, within the boundaries of the bigger organizations rule and demands? The conclusion is that Malmo University is constantly faced with a number of contradictory demands that require balance within the organisation, so that work on department level is to function efficiently. This because the bigger organization creates conditions for medieteknik, which currently do not function in an effective way, and hence create a weak link within different fields. Amongst other things there should exist better participation between the department and Malmo University, as well as more specific guidelines for the employees. Better support for the interaction between the identified demands of structure and innovation should be given. The development of research would benefit of the departments involvement, and is a recommendation, alongside with strategic discussion.
Swedish abstract
Medieteknik är en avdelning på Malmö högskola som dagligen handskas med att vara en innovativ och utvecklande del i en större organisation. Något som skapar möjligheter, men även begränsningar. Högskolans krav, resulterar tillsammans med omvärldens föränderlighet i att avdelningen måste växla mellan struktur, planering, genomförande – och – utveckling, innovation av innehåll, utbud, pedagogik. Syftet med rapporten är att undersöka hur en innovativ och kreativ utvecklingsmiljö skapas och bevaras i en organisation/myndighet. Genom en enkätundersökning skapas det empiriska material som, tillsammans med studiet av högskolans villkor, samt förankring i den teoretiska referensramen besvarar den aktuella frågeställningen: Vilka förutsättningar kan påverka en avdelning att arbeta och agera innovativt inom ramen för den större organisationens styrning och krav? Slutsatsen är att Malmö högskola ställs inför en rad motstridiga krav som kräver jämvikt inom organisationen, för att arbetet på avdelningsnivå ska fungera. Detta då den stora organisationen skapar förutsättningar för medieteknik, som i dagsläget inte når hela vägen fram, och det existerar ett glapp som verkar hämmande inom en rad olika områden. Det krävs bland annat bättre samhörighet mellan medieteknik och den övergripande organisationen. Högskolan uppmuntras även att skapa tydligare riktlinjer för dess anställda, samt ge bättre stöd för växelverkan mellan de identifierade kraven på struktur och innovation. Utveckling av forskningsverksamheten, samt avdelningens inblandning i denna rekommenderas, likaså strategisk diskussion.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Mechanistic and organic systems
SWOT- analysis
strategy
context- theory
hierarchy
hierarchy
innovation
creativity
Handle http://hdl.handle.net/2043/10722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics