Elevernas, lärarnas och föräldrarnas uppfattningar om relationernas betydelse i särskolan

DSpace Repository

Elevernas, lärarnas och föräldrarnas uppfattningar om relationernas betydelse i särskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevernas, lärarnas och föräldrarnas uppfattningar om relationernas betydelse i särskolan
Author Lazin, Milunka
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka de funktionshindrade elevernas tankar om sina relationer och lärarnas och föräldrarnas syn på dessa. Huvudsyftet är att utifrån både elevernas och de vuxnas åsikter och tankar belysa de vuxnas förhållningssätt till funktionshindrade tonåringarnas relationer och det känslomässiga livet, samt att tydliggöra denna. Arbetet bygger på ett antal kvalitativt genomförda intervjuer av särskoleelever, deras lärare och föräldrar till barn med funktionshinder. Anledningen till att jag valt kvalitativ undersökning är att jag ville ta reda på informanternas upplevelser och tankar kring det temat jag skriver om. Resultatet visar att eleverna är ganska nöjda med sin tillvaro. Att umgås upplevs som trevligt och viktigt men eleverna är också ibland ensamma vilket de accepterar och även tycker om. Lärare har både erfarenhet och kunskap om funktionshindrade tonåringar, och arbetar medvetet med att stärka dess självkänsla. Målet är att eleverna ska utvecklas till självständiga individer. I särskolan arbetas mycket med att fysiskt integrera särskoleeleverna med de övriga för att på så vis undvika missförstånd och utveckla förståelse eleverna emellan. Familjen betyder mycket för tonåringarna och är ofta deras fristad. Föräldrarna har stor kunskap om sina barn och är villiga att stötta. Föräldrarna är märkbart oroliga för sina barn men ser moget och realistiskt på framtiden. De är införstådda med att det kommer att krävas en insats och mycket stöd från deras sida och det kommer de att bistå med. Det finns, trots alla svårigheter, mycket optimism och vilja att göra sitt bästa i syfte att stärka dessa ungdomar i att bli starka och självständiga individer som förhoppningsvis kommer att kunna ingå och hantera sina relationer själva. Mycket forskning behövs för att ytterligare belysa denna problematik med känslor och kommunikation hos funktionshindrade tonåringar, vilket skulle i förlängningen leda till större förståelse för olikheter i samhället samt bättre redskap för hantering av de uppkomna svårigheterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject relationer
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics