Bakgrund eller bränsle? Lärares uppfattningar om att anknyta till elevers erfarenhet

DSpace Repository

Bakgrund eller bränsle? Lärares uppfattningar om att anknyta till elevers erfarenhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bakgrund eller bränsle? Lärares uppfattningar om att anknyta till elevers erfarenhet
Author Norlin, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år uppfattar den pedagogiska principen att anknyta till elevers erfarenhet, samt hur de uppfattar att ett mångkulturellt klassrum påverkar möjligheten att anknyta till elevers er­far­enhet. Det em­pi­riska materialet består av en gruppintervju och fem enskilda inter­vjuer med lärare i grundskolans tidigare år, samt fyra observationer av arbetspass. Den teoretiska utgångs­punkten tas i John Deweys syn på kunskap och erfarenhet som en process, kompletterat med element från interkulturell pedagogik. Resultaten visar att den pedagogiska prin­cip­en om att anknyta till elevers erfarenhet är väl förankrad hos lärarna, och att de synlig­gör och visar intresse för elevernas erfarenheter i klassrummet. Samtidigt skulle ett yt­ter­ligare fokus på erfaren­hetens dynamiska aspekt bättre överens­stämma med Deweys kunskapssyn samt möjliggöra ett djupare och mer meningsfullt lärande för eleverna. Det skulle sär­skilt gagna eleverna i det mångkulturella klass­rum­met, vars erfarenheter inte i sam­ma ut­sträck­ning automatiskt synliggörs och speglas i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject erfarenhet
didaktik
lärare
interkulturell pedagogik
Dewey
grundskolans tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/10757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics