Metoder för patientutbildning vid kronisk sjukdom

DSpace Repository

Metoder för patientutbildning vid kronisk sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Metoder för patientutbildning vid kronisk sjukdom
Author Jonazon, Christin ; Persson, Kerstin
Date 2010
English abstract
Chronic diseases affects many people and lifestyle changes in clinical pictures are important from both an individual and a societal perspective. Literature review was used as a method for implementing the study. The purpose of this study was to examine which methods for patient education that were described as to how nurses could increase the motivation to make lifestyle changes in patients with chronic diseases and how these methods were experienced by patients and nurses. Search for relevant articles was made in PubMed and Cinahl databases. Restrictions were made to adult patients with chronic diseases: COPD, coronary heart disease and diabetes mellitus type 2. The result showed that it consistently for nurses was to strengthen and support patients to be able to implement changes in their self-care. Patients found that group education was advantageous because they then did not feel alone in their illness. The nurses felt that the empowerment-based approach had strengthened the patients, but also that it put more demands on themselves. The conclusion was that more research is needed, particularly in COPD and cardiovascular disease.
Swedish abstract
Kronisk sjukdom berör många människor och livsstilsförändringar i samband med sjukdomsbilder är viktiga ur både individ- och samhällsperspektiv. Litteraturstudie användes som metod för genomförandet av studien. Syftet med studien var att undersöka vilka metoder för patientutbildning som fanns beskrivna för hur sjuksköterskor skulle kunna öka motivationen till livsstilsförändringar hos patienter med kronisk sjukdom samt hur dessa metoder upplevdes av patienter och sjuksköterskor. Sökning efter relevanta artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Begränsning gjordes till vuxna patienter med de kroniska sjukdomarna: KOL, ischemisk hjärtsjukdom och diabetes typ 2. Resultatet visade att det genomgående för sjuksköterskor handlade om att stärka och stödja patienterna till att själva kunna genomföra förändringar i sin egenvård. Patienterna tyckte att grupputbildning innebar fördelar då de inte kände sig ensamma om sin sjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att det empowermentbaserade förhållningssättet stärkte patienterna, men också att det ställde större krav på dem själva. Slutsatsen blev att mer forskning behövs, framför allt inom KOL och hjärtkärlsjukdom.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empowerment
patientutbildning
livsstilsförändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/10758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics