Oral ohälsa hos personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar : ett dolt folkhälsoproblem?

DSpace Repository

Oral ohälsa hos personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar : ett dolt folkhälsoproblem?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Oral ohälsa hos personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar : ett dolt folkhälsoproblem?
Author Hallberg, Ulrika ; Klingberg, Gunilla
Date 2008
Swedish abstract
Antalet individer med funktionsnedsättning ökar, dels beroende på att numera kan sjukdomar botas som tidigare inte kunde botas och dels beroende på att allt fler för tidigt födda barn kan räddas. Den orala hälsan är ofta negativt påverkad hos personer med funktionsnedsättning och det föreligger risk att dessa personer, trots ett större tandvårdsbehov än andra, erhåller mindre tandvård. Anledningen till detta är inte helt känd. Syftet med våra studier var därför att fördjupa kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga prioriterar och tänker om oral hälsa. Syftet med studierna var också att fördjupa kunskapen om hur hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal tänker om behov avseende bemötande och oral hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Den kvalitativa forskningsmetoden grounded theory har valts då den är speciellt lämplig på områden där teorier är sparsamt förekommande eller saknas. Öppna kvalitativa intervjuer har genomförts med 65 informanter. Studierna visade att föräldrar till barn med funktionsnedsättning samt vuxna personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar inte prioriterade den orala hälsan på grund av att andra mer akuta problem upplevdes som viktigare. Många personer med funktionsnedsättning vårdas kortare eller längre tid på vårdinrättningar, men kunskapen om oral hälsa var låg och inte prioriterad av personal inom hälso- och sjukvården. Personer med funktionsnedsättning återfinns inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård och kunskapen om dessa patienters vårdbehov och bemötande av dem varierade mycket mellan olika kliniker, allmän- och specialisttandvård och mellan olika tandvårdspersonal. Sammantaget utgör dessa resultat en möjlig förklaring till varför personer med funktionsnedsättning löper ökad risk för oral ohälsa. Detta innebär också att en prioriterad, god oral hälsa och ett adekvat bemötande av personer med funktionsnedsättningar snarare kan handla om tur än om en jämlik rättighet.
Link http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publik... (external link to publication)
Series/Issue NHV-rapport;3
ISSN 0283-1961
ISBN 978-91-85721-32-0
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/10829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics