Graduates' characteristics and professional situation: a follow-up of five classes graduated from the Malmö model.

DSpace Repository

Graduates' characteristics and professional situation: a follow-up of five classes graduated from the Malmö model.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Graduates' characteristics and professional situation: a follow-up of five classes graduated from the Malmö model.
Author Bengmark, Daniel ; Nilner, Maria ; Rohlin, Madeleine
Date 2007
English abstract
This study describes some characteristics of graduates of the five first classes from the Malmö dental programme, their overall experience of the programme, and their professional situation. Of 166 graduates (graduated 1995-1999) who were invited to participate, 128 responded (response rate 77%). The questionnaire queried participant characteristics, undergraduate education, and professional situation. The median age of the respondents at graduation was 26 years (range: 24-43 years, female: 56%). One-fourth of the respondents were born outside Sweden.Two-thirds of the respondents answered that they enrolled in the dental education because they wanted to become a dentist. Most respondents (97%) were working as a dentist, and a majority (82%) worked full-time. The respondents thought their dental education had prepared them well for their profession. About one-third of the respondents worked outside Sweden; the majority had been born outside of Sweden. The respondents' satisfaction with their professional situation, which was high overall, correlated to how much they were able to influence their work situation. About one-fourth expressed interest in specialist training. Respondents differed on the topic of research education: 64% of the female graduates and 42% of the male graduates were interested. We conclude that the respondents were satisfied with their professional situation as a dentist and that most were interested in postgraduate education.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva de examinerade från de fem första kurserna av den problembaserade tandläkarutbildningen i Malmö, deras generella syn på utbildningen och deras professionella situation. Av totalt 166 examinerade (examinerade åren 1995-1999) svarade 128 på den utskickade enkäten. Frågeformuläret inkluderade frågor av demografisk karaktär, de examinerades syn på utbildningen och deras professionella situation. De svarandes medianålder när de examinerades var 26 år (24-43 år) och andelen kvinnor var 56 %. Cirka en fjärdedel var födda utanför Sverige. Två tredjedelar av de svarande angav att de valde tandläkarutbildningen för att de ville bli tandläkare. Nästan samtliga (97 %) arbetade som tandläkare och cirka en tredjedel arbetade utanför Sverige. De som arbetade utanför Sverige var i högre utsträckning också födda utanför Sverige. De svarande menade att utbildningen gav en god förberedelse för deras professionella situation. Deras tillfredsställelse med sin professionella situation, som var hög överlag, korrelerade till deras möjligheter att påverka sin arbetssituation. Cirka en fjärdedel uttryckte intresse för specialistutbildning. När det gällde forskarutbildning uttryckte 64 % av kvinnliga svarande intresse jämfört med 42 % av männen. Vår slutsats är att de svarande överlag var nöjda med sin professionella situation och majoriteten av dem var intresserade av efter- och vidareutbildning.
Host/Issue Swedish Dental Journal;31
Volume 31
ISSN 0347-9994
Language eng (iso)
Subject Follow-Up Studies
Questionnaires
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Other odontology
Handle http://hdl.handle.net/2043/10831 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics