Kommunikativa situationer i NO-undervisningen - en attitydstudie

DSpace Repository

Kommunikativa situationer i NO-undervisningen - en attitydstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kommunikativa situationer i NO-undervisningen - en attitydstudie
Author Pettersson, Birgitta
Date 2004
English abstract
I en invandrartät klass i en storstadsskola prövades olika typer av kommunikativa situationer, (där det muntligt sker ett utbyte av tankar och funderingar kring ett visst ämnesinnehåll), inom ramen för den vanliga NO-undervisningen. Data om elevernas attityder till situationerna samlades in genom intervjuer, klassrumsobservationer, bandupptagningar och snabbchecklistor. Undersökningen pekar mot att många elever i den undersökta gruppen utvecklar positiva attityder till att i små grupper på olika sätt kommunicera innehållet i det aktuella lärostoffet. Samtalets art tycks spela en viktig roll. Om samtalet är av sonderande, prövande karaktär, där eleverna utan bedömningstryck gemensamt tillåts att treva sig fram till förklaringar eller innebörder i olika fenomen, ökar utvecklingen av positiva attityder. Redigerat tal, där korrekt sätt att uttrycka sig premieras, tycks motverka uppkomsten av positiva attityder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
kommunikation
invandrarelever
sonderande
tal
hemläxor
texttolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics