Effekter av beröringsmassage hos patienter med oro/ångest

DSpace Repository

Effekter av beröringsmassage hos patienter med oro/ångest

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Effekter av beröringsmassage hos patienter med oro/ångest
Author Gustavsson, Martina ; Larsson, Elin
Date 2010
English abstract
Anxiety is a common phenomenon often linked to medical conditions or the vul-nerability of the patients during hospital stay. Within health care, soft massage as a non-pharmacological method is shown to have a number of positive effects. The authors have chosen to use the term soft massage to summarize the various forms of massage found in the literature. There is need for increased knowledge and training to integrate this method in nursing. The aim of this study was to examine the effects of soft massage in patients with anxiety. A hope was to generate inter-est in the broad range of use of soft massage. Furthermore, the authors wished to illustrate how the model of Carnevali, Daily Life ↔ Functional health status can be applied in the care of patients with anxiety. The literature review was inspired of Goodman's seven stages of literature search and compilation of evidence-based research in health care. The literature search was conducted in PubMed, Psyc-INFO and CAINAHL. The result, which was based on ten scientific studies, show that soft massage can relieve both anxiety and pain, but also reduce blood pressure and decrease pulse. Relaxing effects are described by patients with experience of soft massage. Also reported are incidental findings in terms of reduced drug use. To apply soft massage in clinical nursing, the authors concluded that further re-search is needed in this area and the addition of soft massage in the nursing pro-gram is needed.
Swedish abstract
Oro/ångest är ett vanligt förekommande fenomen, inte sällan kopplat till sjuk-domstillstånd eller den utsatta situation patienten befinner sig i under vårdtiden. Inom vård och omsorg har mjuk massage som icke-farmakologisk metod visat sig ha en rad positiva effekter. Författarna har valt att använda begreppet berörings-massage för att sammanfatta de olika former av mjuk massage som förekommer i litteraturen. Ett behov finns av ökad kunskap och utbildning för att integrera den-na metod i omvårdnadsarbetet. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekter av beröringsmassage hos patienter med oro/ångest. En förhoppning var att väcka intresse för beröringsmassagens breda användningsområde och hur me-toden kan tillämpas i omvårdnadsarbetet. Författarna inspirerades av Goodmans sju steg för litteratursökning och sammanställning av evidensbaserad forskning inom hälso- och sjukvård vid genomförandet av litteraturstudien. Databassök-ningen utfördes i PubMed, CHINAL och PsycINFO. Resultatet, som baserades på tio vetenskapliga studier visar att beröringsmassage kan lindra såväl oro/ångest som smärta, men även minska blodtryck och sänka puls. Avslappnande effekter beskrivs av patienter med erfarenhet av beröringsmassage och vidare redovisas bifynd i form av minskad läkemedelsanvändning. För att beröringsmassage skall kunna tillämpas kliniskt i omvårdnadsarbete drar författarna slutsatsen att vidare forskning på området krävs samt tillägg av beröringsmassage i sjuksköterskeut-bildningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beröringsmassage
litteraturstudie
massageterapi
omvårdnad
oro/ångest
smärta
Handle http://hdl.handle.net/2043/10944 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics