Portfolion ur ett föräldraperspektiv

DSpace Repository

Portfolion ur ett föräldraperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Portfolion ur ett föräldraperspektiv
Author Widestrand, Camilla E.
Date 2010
Swedish abstract
I den här studien tillfrågas föräldrar till elever i årskurs 6-9 hur de upplever portfoliometodiken på deras barns skola. Syftet är att öka kunskapen om hur föräldrar kan uppleva portfoliometodiken och därigenom förhoppningsvis kunna bidra till en förädling av metoden på sikt. Studien är genomförd i form av en enkätundersökning på en skola där man använder portfolion som pedagogiskt redskap sedan 2004. Resultatet visar att föräldrarna i huvudsak är positiva till portfoliometodiken. Majoriteten svarar att de tittar i sitt barns portfolio ungefär en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. De flesta anser att utvecklingssamtalen påverkas positivt av portfolion. En möjlig slutsats är att föräldrarna märker portfolion främst på utvecklingssamtalen och inte så mycket hemma eller i andra sammanhang i skolan. I den avslutande diskussionen konstateras att portfolion kan anses vara ett bra redskap för att öka föräldrars delaktighet och samverkan med skolan eftersom många föräldrar är positivt inställda till metoden, trots att portfolion på den undersökta skolan inte synliggörs så mycket för föräldrarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject portfolio
föräldrar
samverkan
utvecklingssamtal
delaktighet
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/10945 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics