Konflikter och konflikthantering

DSpace Repository

Konflikter och konflikthantering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikter och konflikthantering
Author Göransson, Lina ; Norström, Sandra
Date 2010
Swedish abstract
Göransson, Lina och Norström, Sandra (2010) Konflikter och konflikthantering. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Examensarbetet handlar om hur lärare resonerar kring konflikter och konflikthantering mellan elever i skolan samt hur de arbetar förebyggande för att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Studiens syfte är att studera hur lärare hanterar och förebygger konflikter mellan elever på lågstadiet respektive på mellanstadiet. Undersökningens empiri utgörs av sex kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar på samma skola i ett mindre samhälle. Tre av lärarna undervisar på lågstadiet och tre på mellanstadiet. Tidigare forskning inom området visar att konflikter måste hanteras på ett aktivt och medvetet sätt för att förhindra att de övergår i allvarligare former så som kränkande behandling och mobbing. Studiens resultat visar att skolan och lärarna jobbar aktivt med att förebygga alla former av kränkande behandling. De har ett gemensamt synsätt med inspiration från en lösningsinriktad pedagogik samt ett antimobbingsteam och kamratstödjare. Lärarna anser att de yngre barnen hamnar i enklare konflikter som handlar om att de till exempel vill ha samma saker medan de äldre hamnar i allvarligare och djupare konflikter som även pågår utanför skolan via dator och mobiltelefon, vilket gör dem svårare att komma åt och lösa. De yngre barnen behöver mer hjälp och stöttning med att lösa sina konflikter eftersom de inte har kommit lika långt som de äldre i sin sociala utveckling. En del av lärarna ser tiden som en utmaning eftersom de både ska hinna arbeta med det sociala klimatet och lösa barnens konflikter samtidigt som de har press på sig att barnen ska uppnå sina kunskapsmål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ålder
barns konflikter
utmaningar
lösningsinriktad pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10964 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics