Musik i förskolan - en jämförande studie mellan fyra förskolor: två musikförskolor och två förskolor utan speciell inriktning

DSpace Repository

Musik i förskolan - en jämförande studie mellan fyra förskolor: två musikförskolor och två förskolor utan speciell inriktning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik i förskolan - en jämförande studie mellan fyra förskolor: två musikförskolor och två förskolor utan speciell inriktning
Author Meltberg, Marlene ; Runeson, Cecilia
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra fyra förskolor - två musikförskolor och två förskolor utan någon speciell inriktning. I arbetet ligger vårt fokus på pedagogerna och hur de arbetar med musiken. I texten redogör vi bland annat för vilken betydelse musiken har och hur den påverkar människan ända från fostret och upp till förskoleåldern. I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod och för att få svar på våra frågor har vi tagit enkäter, observationer och intervjuer till hjälp. På samtliga förskolor skickade vi ut enkäter till pedagogerna, genomförde en observation samt intervjuade en pedagog. I sammanställningen av vårt empiriska material har vi tittat på likheter och skillnader samt i vilken utsträckning förskolorna använder sig av musiken. Vi har även fokuserat oss på om och i så fall hur musiken integreras i förskolans arbete. Därefter analyserar vi och diskuterar vårt resultat och kommer fram till följande slutsats, att användandet av musiken till stor del styrs av det egna intresset. Trots att många pedagoger är medvetna om vilken inverkan musiken har på barnen och deras utveckling är det lätt att det egna intresset tar över. Detta leder i sin tur till att olika aktiviteter kan hamna i skymundan. Vi har även kommit fram till att en pedagog måste ha en god medvetenhet kring barns utveckling och för att bidra till denna utveckling krävs ett öppet sinne, att man som pedagog vågar lita till sig själv och sin kompetens samt att man vågar prova på nya idéer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Musik
Förskola
Musikförskola
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10968 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics