Att värdera elever inom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) En undersökning av komplexiteten kring avnämarnas bedömning av gymnasieskolans elever vid Handels- och administrationsprogrammet (HP)

DSpace Repository

Att värdera elever inom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) En undersökning av komplexiteten kring avnämarnas bedömning av gymnasieskolans elever vid Handels- och administrationsprogrammet (HP)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att värdera elever inom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) En undersökning av komplexiteten kring avnämarnas bedömning av gymnasieskolans elever vid Handels- och administrationsprogrammet (HP)
Author Nordström, Sven-Åke
Date 2000
English abstract
Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall utvärderas av handledaren, så att handelsläraren kan översätta (validera) denna värdering till den inom skolan gällande betygsskala. Dessa tre väsentliga moment: kursplanelagd, utbildning och värdering innebär behov av tät kommunikation mellan APU-företagen och skolan. Just denna kommunikation är utomordentligt viktig, både kvantitativt och kvalitativt. Det kvantitativa består i att kommunikationen sker tillräckligt ofta, samt det kvalitativa att kommunikationen sker mellan och via relevanta personer. Dessa personer utgörs i första hand av behöriga handledare som erhållit relevant handledarutbildning med uppföljande kompletteringar, samt behöriga handelslärare vilka besitter skolledningens förtroende. Den nu förelagda undersökningen vill till viss del klarlägga vad som händer med kvaliteten på APU, om dessa elementära förutsättningar brister. Syftet med undersökningen var dels att belysa komplexiteten i elevers val av HP kopplat till grundskolan och högskolan, och dels att redovisa avnämarnas syn på APU avseende dess kvalitativa innehåll detta genom att mäta om avnämarna anser att kommunikationen mellan skolan och företagen är tillfredsställande sett ur perspektivet APU - dess innehåll, värderingen av elevens inhämtade kunskaper, samt elevens anställbarhet. I undersökningen fokuserades de kriterier som arbetsgivaren inom handeln har för anställbarheten hos nyexaminerade elever från HP, samt om dessa krav tillgodoses av den offentliga gymnasieskolan. Dessa kriterier värderas / valideras av handledaren vid utvärdering av elevens APU, denna värdering skall överföras både muntligt och skriftligt till handelsläraren. För att samspelet mellan handledaren och handelsläraren skall fungera, måste båda kunna yrkeskulturen och tala samma yrkesspråk, med dess inneboende antydningar, koder och värderingar. Denna tysta kunskap finns, icke utan uppenbar anledning, preciserad som del i antagningskraven till handelslärarutbildningen, utgörande minst fyra års relevant yrkeserfarenhet. Det mest glädjande med undersökningen var utan tvekan att respondenterna oavsett kategori - dagligvaruhandel, fackhandel, stort eller litet företag - gärna kallar en elev med goda betyg från Handels- och administrationsprogrammet och APU:n till anställningsintervju, och då inte enbart till de mest rutinartade befattningarna. I detta perspektiv framstår explicit att gränsen mellan goda och dåliga HP-betyg är en tydlig vattendelare. Med tyvärr en alltför skrämmande tydlighet, enär respondenterna förordar en gladlynt och energisk 16-åring, med endast hyfsade grundskolebetyg före eleven med dåliga HP- och APU-betyg. Det framkom även att en förutsättning för en förbättrad yrkesutbildning är, att den bristfälliga kommunikationen mellan företagen och skolan snarast förbättras, så att allt fler ungdomar har möjlighet att komma på "rätt" sida om vattendelaren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APU
betyg
betygsättning
handledare
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/1097 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics