Sorgenfri industrial area - Urban development from a developer´s perspective with particular application to Norra Sorgenfri

DSpace Repository

Sorgenfri industrial area - Urban development from a developer´s perspective with particular application to Norra Sorgenfri

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Sorgenfri industrial area - Urban development from a developer´s perspective with particular application to Norra Sorgenfri
Author Persson, Anders
Date 2004
English abstract
This essay develops a theory for urban development from a developer´s perspective. The particular geographical area under study is Norra Sorgenfri – a rather run-down industrial area in the central part of the city of Malmö in southern Sweden. The theory generation begins with in-depth interviews, which are expanded upon through theoretical sampling of written documents such as annual reports, research reports and articles in the media. The empirical data is analyzed through the use of grounded theory and the computer software Atlas/ti. The theory generated focuses on three core areas required for a vitalization of the area; 1) the delegation of power from the municipality to the developers, businesses and individuals with an immediate interest in the area, 2) the three dimensional definition of real estate and 3) the need for significant infrastructure investment to enhance the value of the area.
Swedish abstract
Både under min tidigare utbildning, främst inom nationalekonomi vid Lunds universitet, men även senare i min yrkesutövning inom bygg- och fastighetsbranschen under en period av 15 år, har jag främst kommit i kontakt med problemställningar vilka i någon mån haft som syfte att utmynna i en slutsats med kvantitativ relevans. Då jag som del av programmet Urban utveckling och planering skulle skriva en uppsats på D-nivå, ett arbete som resulterade i förevarande rapport, valde jag därför en problemformulering och en metod som båda gav mig möjlighet att bredda min kompetens, snarare än fördjupa den. Denna studie strävar efter att utveckla en teori för stadsutveckling ur ett fastighetsföretagarperspektiv. Den specifika situation som arbetet fokuserar på är stadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö. Teorin har genererats med användning av metoden grundad teori och datorprogrammet Atlas/ti. Läsaren finner förhoppningsvis att den teori som utvecklas har en allmän relevans för stadsutveckling och hur kommunens planarbete kan förändras. Den som är intresserad av just vitaliseringen av Norra Sorgenfri bör också kunna finna något av värde. Även den läsare som inte delar den tolkning som jag ger uttryck för genom teorin, kan troligen finna användning för den begreppsutveckling som är en del av teorin. Studien utgör mitt examensarbete på D-nivå inom programmet Urban utveckling och planering vid Malmö högskola och utgör en av fyra delar i ett projekt som behandlar Norra Sorgenfri.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject fastighetsföretag
developer
fastighetsutveckling
property development
grundad teori
grounded theory
Atlas/ti
CAQDAS
stadsutveckling
urban development
urban utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics