LTG-metoden ur ett KME-pedagogiskt perspektiv med en inkluderande infallsvinkel

DSpace Repository

LTG-metoden ur ett KME-pedagogiskt perspektiv med en inkluderande infallsvinkel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title LTG-metoden ur ett KME-pedagogiskt perspektiv med en inkluderande infallsvinkel
Author Möller, Mollie ; Johansson, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur en KME-pedagog kan integrera de estetiska språken med ett teoretiskt skolämne som i detta fall är svenska. Vår problemställning lyder: Hur kan man arbeta KME-pedagogiskt med LTG-metoden vid läs- och skrivinlärning på ett socialt inkluderande sätt? Vi har utgått från en kvalitativ undersökningsmetod då vi har närmat oss vår problemställning. Vårt undersökningsresultat baseras på empirisk datainsamling med skriftliga intervjuer via e-mail som sedan analyserats. Vi har analyserat vår empiri med den kvalitativa datasammanfattningsmetoden väsentypsmetoden. Vår undersökningsgrupp består av fem pedagoger som vi har intervjuat. De har alla behörighet att lära ut och skriv- och läsinlärning i skolan och arbetar antingen som fritidspedagoger, förskolepedagoger eller grundskolepedagoger. Resultatet av vår studie visar att genom att arbeta KME-pedagogiskt kan man fånga upp fler elever genom att erbjuda dem ett flertal sätt att ta in kunskap på, med t.ex. samtal kring bild och det vidgade textbegreppet. Resultatet gav oss också förslag på hur man som pedagog rent praktiskt kan arbeta med de olika språken i en svenskundervisning. Vår slutsats är för det första att eleverna gynnas av att arbeta multimodalt och kompletterande med de estetiska uttryckssätten genom LTG-metoden. För det andra drar vi slutsatsen att genom att i undervisningen erbjuda barnen en möjlighet att få uttrycka sig genom andra språk än just tal- och skriftspråk skapar man en inkluderande miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject det vidgade textbegreppet
estetiska uttryckssätt
inkludering
KME-pedagoger
LTG-metoden
läs- och skrivinlärningsmetodik
läs- och skrivsvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/10987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics