Elevers inlärningsstilar i skolan

DSpace Repository

Elevers inlärningsstilar i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers inlärningsstilar i skolan
Author Andersson, Emma ; Mohlin, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov […] därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lärarförbundet, 2006:10). I dagens skolor diskuterar pedagoger värdegrund, elevers lika värde och hur viktigt det är att ta tillvara på olikheterna och utgå från varje individs förutsättningar. Det har under en lång period bedrivits forskning kring ämnet inlärningsstilar. Rita & Ken Dunn, Howard Gardner samt Richard Bandler och John Grinder är exempel på betydelsefulla forskare. Syftet med studien ”Elevers inlärningsstilar i skolan” är att belysa vikten av inlärningsstilar samt hur de införlivas av pedagoger i planeringen och genomförandet av undervisningen. Frågeställningarna är: Hur resonerar pedagoger kring inlärningsstilar i undervisningen? Hur tar pedagoger hänsyn till de olika inlärningsstilarna vid planeringen av bild-, matematik-, och svenskundervisningen? Hur tas de olika inlärningsstilarna i beaktning gällande utformningen av klassrummet? Det empiriska materialet samlades in genom en webbenkät samt intervjuformulär och observationer av lärare och deras klassrum i åldersspår 1-6. Den viktigaste slutsatsen i studien är att lärare idag har en medvetenhet om inlärningsstilar men att de har svårt att tillfredställa alla barns behov på grund av att det inte finns tillräckligt med tid eller resurser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dunn & Dunns inlärningsmodell
inlärningsstilar
klassrumsmiljö
VAK-modellen
Handle http://hdl.handle.net/2043/10990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics