Det språkutvecklande arbetet på en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Det språkutvecklande arbetet på en mångkulturell förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det språkutvecklande arbetet på en mångkulturell förskola
Author Johansson, Alexandra ; Naranjo, Francisca
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger kan arbeta för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Detta har undersökts genom observationer samt intervjuer med fyra stycken verksamma pedagoger och en hemspråkslärare på en förskola som är belägen i ett invandrartätt bostadsområde i södra Sverige. Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig på forskningsområden som rör barns språkutveckling i sociala samspel. Resultatet visar att pedagogerna på olika sätt och genom varierande metoder försöker skapa stimulerande miljöer där barnen kan utveckla sitt språk och sin kunskap. Studien visar också att pedagogerna på förskolan inte arbetar utifrån en specifik mall i det språkutvecklande arbetet utan anpassar ständigt verksamheten efter barnens individuella behov. Samspelet mellan pedagogerna och barnen spelar en väsentlig roll i arbetet med språket. Pedagogerna arbetar med att bekräfta, uppmuntra och utmana samtliga barn att kommunicera på olika sätt. Identitet och språkutveckling är något som är intimt sammankopplade, och därför strävar pedagogerna efter att skapa en miljö som barnen kan identifiera sig med. På olika sätt för de in barnens olika kulturer i verksamheten och försöker förmedla uppfattningen om att alla språk, kulturer och människor är lika mycket värda.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
kultur
miljö
identitet
samspel
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10991 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics