Pedagogers syn på barns fysiska aktivitet

DSpace Repository

Pedagogers syn på barns fysiska aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på barns fysiska aktivitet
Author Jönsson, Annelie ; Andersson, Charlotte
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om pedagogers inställning till barns fysiska aktivitet på Blommans förskola och Lingonskolan. Verksamheterna ligger inom samma område i en storstad. Det redovisas vilka möjligheter och begränsningar verksamheterna har när det handlar om att erbjuda barnen fysisk aktivitet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur de utvalda pedagogerna ser på fysisk aktivitet och hur det främjas på Blommans förskola och Lingonskolan. Undersökningens frågeställningar är: Vilken inställning har pedagogerna till barns fysiska aktivitet? Hur omsätts läroplanens strävansmål i verksamheterna inom fysisk aktivitet för barn? Hur arbetar pedagogerna i de utvalda verksamheterna för att stimulera barnens fysiska aktivitet? Hur skiljer sig förutsättningarna mellan förskola och skola inom fysisk aktivitet? Metoden för undersökningen är en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer av sammanlagt fem pedagoger från både förskola och skola. Observationer användes för att studera verksamheternas miljöer. Undersökningens teoretiska utgångspunkter har varit fysisk aktivitet med rörelse, lek och samhällsförändring ur ett hälsoperspektiv. Resultatet visar att pedagogerna på Blommans förskola och Lingonskolan inte har sett någon förändring med ökad övervikt och inaktivitet bland barn i de yngre åldrarna men de ser en tendens till inaktivitet när barnen blir äldre. Förskolans och skolans pedagoger anser att barns motoriska utveckling är viktig för lek och rörelseförmåga. Motorisk träning kan underlätta barns vistelse i förskolan och under skolgången då en god kroppsuppfattning kan påverka inlärningen positivt. Slutsatsen i arbetet är att barn i förskolan och skolan utövar mycket fysisk aktivitet men i olika former. Barns rörelse är viktigt för barns utveckling där pedagogerna har ett ansvar att främja barns fysiska aktivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fysisk aktivitet
hälsa
lek
motorik
rörelse
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/10992 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics