Genus(ordning) i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus(ordning) i skolan
Author Gustafsson, Jonna ; Dieden, Ebba
Date 2010
Swedish abstract
Syftet var att undersöka om det fanns en variation i hur kvinnliga respektive manliga pedagoger bemötte flickor och pojkar utifrån genus, där studien hade sin grund i ett genusperspektiv. Frågor vi utgick ifrån var: Vilka uttryck tar sig pedagogernas bemötande av eleverna i klassrumsituationer utifrån ett genusperspektiv? Vad har pedagogerna för tankar om genus, kön och jämställdhet? Finns en variation i pedagogernas förhållningssätt till genus och jämställdhet i relation till skolämnet och i så fall hur uttrycker det sig? Studien bygger på observationer och intervjuer i en medelstor stad i Sverige, med fyra pedagoger i olika ämnen i årskurs 6. Intervjuerna har transkriberats och jämförts med observationerna samt teoretiska begrepp och tidigare forskning för att se om det fanns en variation i deras bemötande. Resultatet av denna studie visade att pedagogers bemötande ur ett genusperspektiv påverkade deras inställning till genusordningen som i sin tur resulterade i att de bemötte elever olika. Studien visade också att skolämnet i relation till pedagogernas förhållningssätt till genus och jämställdhet inte avgjorde deras bemötande till elever. Nyckelord: Genus, Hierarki, Interaktion, Jämställdhet, Kommunikation, Kön, Makt
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Hierarki
Interaktion
Jämställdhet
Kommunikation
Kön
Makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/10997 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics