En jämförelse mellan två förskolors syn på fri lek

DSpace Repository

En jämförelse mellan två förskolors syn på fri lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförelse mellan två förskolors syn på fri lek
Author Fetah, Hana ; Ottosson, Josefine
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen belyser två förskolors syn på fri lek och pedagogernas deltagande i barnens fria lek på förskolan. I slutet av uppsatsen finns en del där vi jämför förskolornas likheter och skillnader kring empirin vi samlat in och tolkat. Förskolorna som har deltagit i studien har två olika pedagogiska inriktningar, varav en är Reggio Emilia inspirerad förskola och den andra förskolan har en utomhuspedagogisk inriktning. Frågor vi har tagit hjälp av i vårt examensarbete är: Hur ser pedagogerna på den fria leken i de båda förskolorna samt på vilket sätt deltar pedagogerna i barnens lekar? För att söka svar på frågorna har metodvalet varit kvalitativa intervjuer och icke deltagande observationer. Detta för att skapa en helhetsbild där både intervju och observation kompletterar varandra. Deltagarna i vårt arbete består av fyra stycken pedagoger varav två är förskollärare, en är fritidspedagog och en är barnskötare. Vi gjorde observationer på en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år och en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. De viktigaste resultaten i vår studie är att skillnaderna mellan de två förskolorna inte var så stora, utan samtliga pedagoger var överens om att leken var viktig för barnen som kunskapskälla och social arena. Pedagogernas deltagande i barnens lekar skilde sig en del åt. På Safiren hade förskolan ett förhållningssätt att stödja barnen i bakgrunden och att inte gå in och dominera barnens lekar, vilket observationerna också visade. Nyckelord: fantasi, fri lek, förskollärare, miljö, pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fri lek
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/10998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics