Barn med ADHD diagnos berättar om sig själva och skolan

DSpace Repository

Barn med ADHD diagnos berättar om sig själva och skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med ADHD diagnos berättar om sig själva och skolan
Author Hassan, Anna Iris ; Loghmani, Maryam
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien var att studera hur barn med ADHD ser på sin omgivning och då blev valet att utgå från följande frågeställningar. Hur upplever ett barn med ADHD sin vardag i skolan? Hur stämmer barnets beskrivningar överens med våra observationer? I litteraturgenomgången var fokus på tidigare forskning kring omgivande miljö, balans i skolmiljö och påverkan av likartat bemötande av dessa barn. Valet föll på att observera och intervjua sex barn i tio- till femtonårsåldern. Barnen har även tagit bilder på det de tyckte om och det de inte tyckte om i skolan. Sedan jämfördes och analyserades empirin från intervjuerna, observationerna och bilderna. Det är svårt att dra generella slutsatser men det går att konstatera vissa saker. Hur barn med ADHD upplever sin omgivning är beroende på vissa faktorer som engagerade och förstående lärare, rofylld arbetsmiljö, lugna kamrater med hög toleransnivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn med ADHD
Skolmiljö
Omgivning
Barnperspektiv
Förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/10999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics