Den fria leken i förskolan

DSpace Repository

Den fria leken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fria leken i förskolan
Author Hansson, Anna ; Hansson, Louise
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur förskollärare och barn på en Reggio Emilia-inspirerad förskola ser på den fria leken. Barnens lekar och lekmiljöer kommer att undersökas utifrån ett genusperspektiv. För att besvara syftet har undersökningen utgått från frågorna: Hur ser förskollärarna på den fria leken? Hur ser barnen på den fria leken? Hur ser lekarna och lekmiljöerna ut utifrån ett genusperspektiv? Tidigare forskning visar att forskarna är överens om att barn lär sig mycket genom att leka. Trots lekens betydelse för lärandet har den uppfattats som barns självverksamhet och som ett tidsfördriv mellan de planerade aktiviteterna. Det finns inte mycket tidigare forskning om hur barn i förskolan ser på den fria leken. I undersökningen har nio barn i 5-årsåldern intervjuats samt två förskollärare som arbetar på förskolan. Arbetets resultat visade att förskollärarna ser leken som viktig för barnens lärande men att den hindras av olika rutiner och aktiviteter i verksamheten. Förskollärarna hade olika uppfattningar om vuxendeltagandet i den fria leken. En svårighet i arbetet med den fria leken är, enligt den ena förskolläraren, barnens könsstereotypiska val av kompisar, lekar och lekmiljöer. Barnen ser leken som något roligt och som en aktivitet som görs tillsammans med andra barn. En slutsats är att ingen av barnen, till skillnad från förskollärarna, ansåg att leken var viktig. Det viktigaste enligt barnen var de olika rutinerna och de styrda aktiviteterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
fri lek
förskola
genus
lärande
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/11006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics