Jämställd förskola?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställd förskola?
Author Petrisi, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Sofia Petrisi (2010) Jämställd förskola? – En studie om pedagogers syn på genus. Malmö högskola. Detta examensarbete belyser pedagogers syn på och kunskap om genus och jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre arbetslag på en förskola ser på sitt arbete med genus. Förhoppningen är att arbetet väcker tankar kring genus och att det startar upp diskussioner i ämnet. Frågeställningarna i arbetet är: Hur ser pedagoger på sina kunskaper om genus i sin yrkesroll och i stort? Hur ser pedagoger på jämställdhet på förskolan? Hur upplever pedagoger behovet av kunskap om genus i arbetet på förskolan? I den teoretiska delen används tidigare forskning och teorier om genus med inriktning på förskolan och som sen kopplas till det empiriska materialet. Vad gällande tidigare forskning används Maria Hedlin och Ingegerd Tallberg-Bromans resonemang om kön och genus, därefter presenteras Yvonne Hirdmans teori om genusordningen. Efter det följer en kort redogörelse om genusarbetet på förskolan utanför Sverige. Därefter redogörs det för Christian Eidevalds forskning om genusarbete i förskolan. Som avslutning på tidigare forskning följer en sammanfattande text från delegationen för jämställdhet i förskolan och deras pedagogiska grundprinciper. Det empiriska materialet har kommit fram genom tre gruppintervjuer och en observation på en förskola. Materialet är sedan sammanställt, analyserat och kopplat till tidigare forskning. Forskning som finns sedan tidigare tyder på att det finns brister i genus och jämställdhetsarbetet på förskolorna (Eidevald 2009:2 & Hedlin 2004:18). Studien visar att fokus i genusarbetet ligger på miljön, materialet och aktiviteterna. Bristerna ligger i att kunna vara självkritiska till sig själv som pedagog. Detta beror mycket på okunskap och bristande intresse. Nyckelord: förskola, genus, jämställdhet och pedagoger
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11010 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics