Föräldrars förväntningar gällande mötet med deras barns skola och personal

DSpace Repository

Föräldrars förväntningar gällande mötet med deras barns skola och personal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars förväntningar gällande mötet med deras barns skola och personal
Author Lindahl, Camilla ; Pettersson, Ann
Date 2010
Swedish abstract
Syfte med undersökningen är att med hjälp av en enkätundersökning ta reda på vilka förväntningar och erfarenheter föräldrarna har gällande mötet med deras barns skola. Genom att undersöka detta ur ett föräldraperspektiv så vill vi skapa en förståelse för hur föräldrar tänker och agerar i mötet med deras barns skola och personal. De frågor som undersökningen utgått ifrån är: ”Hur upplever föräldrarna kontakten och samverkan med skolan?”, ”Vilka för- och nackdelar ser föräldrarna med samverkan mellan hem och skola?”, ”Vilken roll anser föräldrarna att de har i barnens skolgång?”, ”Upplever föräldrarna att de ges möjlighet till inflytande i skolan?”. Tillvägagångssättet för undersökningen är ett utskick av enkäter till ca 60 barns föräldrar på tre olika skolor i sydvästra Skåne. Tidigare forskning om föräldrars förväntningar på skolan nationellt är ringa. Därför har undersökningen utvidgats till område som berör föräldrars kontakt med skolan med fokus på samverkan och inflytande. Samverkan mellan de vuxna i barnets värld är positivt och önskvärt. Slutsatserna i undersökningen är att föräldrars förväntningar i mötet med skolan och dess personal grundar sig på deras tidigare erfarenheter. Resultatet visar att föräldrarna förväntar sig samverkan kring barnet och ser detta som något positivt. En del föräldrar poängterar att även om samverkan är önskvärt kan det upplevas som tidskrävande. En del föräldrar menar att de inte förväntar sig något inflytande i skolan medan en del föräldrar ger förslag på vad de skulle vilja påverka i verksamheten. Nyckelord: förväntningar, inflytande, kontakt och samverkan
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förväntningar
föräldrar
inflytande
kontakt
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/11012 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics