Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen

DSpace Repository

Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen
Author Anderson, Lotta
Date 2010
English abstract
In a family where a child with complex communication needs are alter the life situation for the family and the family often become coordinator of the contacts and efforts by various actors. Professionals in rehabilitation become one of those contacts and cooperation partners who perceptions of the concepts activity, participation, context, interaction and influence, and the rehabilitation plans drawn up on the above target. Focus Calls and text analysis of the rehabilitation plans have been the methods used in this study. The starting point is the WHO's classification, ICF. The text content has been encoded in accordance to with ICF´s components and domains. Results show both similarities and differences in parents' and professionals' understanding of concepts, interaction and influence. There is a dilemma between rehabilitation as a volunteer effort and the family’s voice and activity rate, which has been visible. The professionals' mission is not to self-clarity compatible with family circumstances and expressed needs. ICF´s concepts is well known to those working on the one hand, but is not fully anchored. For parents on the other hand, the ICF is not something familiar, however given the concepts a meaning, although couched in other terms to some extent. Analyzed rehabilitation plans can be related to both physical function component as the components and domains activity, participation and environment. Formulated goals and accompanying activities are not automatically linked. The majority of parents expresses satisfaction with rehabilitation efforts but also formulates proposals for improvement. The professionals remarked that there is a dilemma between professional and family spoken or unspoken needs.
Swedish abstract
I en familj där ett barn med komplexa behov av kommunikation föds förändras livssituation och föräldrar blir ofta samordnare för kontakter och insatser från olika aktörer. Yrkesverksamma inom habilitering blir en av dessa kontakter och samarbetspartners som erbjuder barn och föräldrar stöd av olika innehåll och omfattning. Denna studie handlar om föräldrars och de yrkesverksammas uppfattningar av samverkan, inflytande, begrepp som aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer samt analys av dokument som ingår i habiliteringsplaneringen. Utgångspunkt tas i WHO: s klassifikation, ICF. Metoder i studien är fokussamtal och textanalys av dokument i habiliteringsplaneringar. Dokumentens textinnehåll har kodats i enlighet med ICF´s komponenter och domäner. Resultaten visar både likheter och skillnader i föräldrars och de yrkesverksammas förståelse av begrepp, samverkan och inflytande. Det finns ett dilemma som synliggjorts avseende habilitering som frivillig insats och familjens röst och aktivitetsgrad. De yrkesverksammas uppdrag är inte självklarhet kompatibelt med familjens livssituation och uttryckta behov. ICF´s begrepp är välkända för dem som arbetar inom habilitering å ena sidan, men är inte fullt förankrade i den vardagliga praktiken. För föräldrar å andra sidan är ICF inte något välbekant, men begreppen ges en innebörd men formulerade i viss utsträckning på ett annat sätt. Analysen av dokumenten i rehabiliteringsplaneringarna kan relateras till ICF´s olika komponenter och domäner medan mål och insatser inte med självklarhet har en logisk följd. De flesta föräldrar uttrycker sin tillfredsställelse med habiliterande insatser men formulerar också förslag till förändringar. De yrkesverksamma påpekade att det finns ett dilemma mellan de professionellas uppdrag och familjens uttalade eller outtalade behov av stöd.
Publisher Malmö högskola
Pages 97
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/11039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics