Skola och Museum -Samarbete för att nå historiemedvetande, School and Museum

DSpace Repository

Skola och Museum -Samarbete för att nå historiemedvetande, School and Museum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Skola och Museum -Samarbete för att nå historiemedvetande, School and Museum
Author Borvin, Anna ; Mikkelsen, Ebba
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att vi vill undersöka hur samarbetet mellan skola och museum fungerar. Som blivande lärare vill vi få mer kunskap om hur vi använder oss av museet som arena i vår undervisning på ett bra sätt. Vi frågar oss hur skola och museum samarbetar? Hur samarbetet leder till elevers historiemedvetande och vilka de eventuella hindren i samarbetet är? Vi presenterar och diskuterar tidigare forskning inom området. Några viktiga forskare som vi lyfter fram är Berit Ljung, Monica Cassel och Eilean Hooper-Greenhill. Exempel utifrån deras resonemang är att skolor och museum ofta har olika uppfattningar om lärande. I deras forskning poängterar de också vikten av museums unika möjlighet att erbjuda ett praktiskt lärande med verkliga föremål för skolor. Som teoretiska verktyg har vi valt John Deweys och Tom Tillers pedagogiska teorier. Vi har tagit hjälp av deras sätt att se på lärande och deras begrepp learning by doing - att lära genom praktiskt arbete och aktionslära - att lära genom diskussion och reflektion. Vår undersökning har ett kvalitativt förhållningssätt. Vi har gjort en fallstudie på ett museum, där vi följt ett projekt som riktar sig till skolklasser i årskurs 3. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med lärare och museipersonal och genom ostrukturerade observationer. Våra slutsatser som vi dragit är att: • Samarbetet i det projektet vi följt till stor del fungerar som en envägskommunikation. Det är museet som skapar projektet utan skolornas medverkan. Däremot tar projektet verkligen hänsyn till skolornas brist på pengar och de mål som skall uppnås enligt läroplanen. • Utställningen kan mycket väl leda till historiemedvetande men det krävs ett stort efterarbete, där kunskaper får diskuteras och relateras till elevens liv och för-förståelse, till nutid och till framtid. • Hinder i samarbetet mellan skola och museum som vi har sett är framförallt brist på tid och pengar i skolan och att skolan inte prioriterar kultur. Nyckelord: Historiemedvetande, Museum, Museipedagogik, Samarbete, Skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiemedvetande
museum
museipedagogik
samarbete
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11045 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics