Den reflekterande chefen - Ledarutveckling och chefers reflektioner

DSpace Repository

Den reflekterande chefen - Ledarutveckling och chefers reflektioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den reflekterande chefen - Ledarutveckling och chefers reflektioner
Author Carlsson, Nanna
Date 2003
English abstract
Uppsatsen undersöker chefers reflektioner efter ett ledarutvecklingsprogram. Undersökningen utgår från antagandet att ledarutvecklingsprogram med reflekterande inslag kan skapa reflektion kring chefers och organisationens ledarbeteende. Undersökningen omfattar en fallstudie på ett företag inom färgtillverkningsbranschen. För att pröva antagandet kombinerades enkäter med kvalitativa intervjuer på åtta chefer som deltagit i ett ledarutvecklingsprogram. Resultatet analyserades genom att lyfta fram samband mellan de generella åsikterna om behov, nuvarande norm och önskvärt ledarskap. Uppsatsen undersöker även på vilket sätt det lokala (ledarutvecklingsprogrammet) och det globala (nuvarande normen och koncernens uttalade värderingar) kan ha inverkat på chefernas reflektioner. Författaren diskuterar resultatet med stöd av olika teorier för att skapa förståelse för det identifierade sambandet och den lokala och globala inverkan. Uppsatsen avslutas med ett förslag på hur interna och externa stödfunktioner kan användas för att arbeta vidare mot det önskvärda ledarskapet. Resultatet har lett fram till slutsatsen att ledarutvecklingsprogram med reflekterande inslag kan skapa reflektion kring ledarskapet.
Swedish abstract
The essay examines managers reflection after attending a leader development program. When examining their thoughts the author starts out from the assumption that leader development programs with reflecting elements can create reflection on management/leadership and the organisations management behaviour. The examination is done whit help of a case study on a company in the paint industry. To test the assumption the author uses a combination of questioners and interviews on eight managers who has finished a leader development program. The result is analysed by bringing forward the managers general assumptions an by finding relations between opinions on needs, existing norms and preferred management/leadership. The essay also examines how local and global constructions of management/leadership can have an effect one the managers reflections. The author discusses the result whit support of different theories in the effort off making an understanding for the identified relations and the effect off local and global constructions. The essay ends whit the authors suggestions on how internal and external support functions can be uses to help the managers move in the direction of there preferred management/leadership behaviour. The result point in the direction that development programs whit reflecting elements can create reflection upon management and leadership.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ledarutveckling
färgtillverkningsbranschen
reflektion
ledarskap
organisationsutveckling
normer
värderingar
önskvärt ledarskap
socialkonstruktionism
lokala och globala konstruktioner
fallstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/1105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics