Drama och entreprenörskap. Det entreprenöriella lärandet i dramaundervisningen.

DSpace Repository

Drama och entreprenörskap. Det entreprenöriella lärandet i dramaundervisningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drama och entreprenörskap. Det entreprenöriella lärandet i dramaundervisningen.
Author Birgersson, Charlotte
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie har som övergripande syfte att utifrån hur tre lärare beskriver sin dramaundervisning undersöka om det bedrivs entreprenörskap på dramalektionerna i skolan. För att få svar på mina frågor använde jag mig av kvalitativa intervjuer och intervjuade tre verksamma dramalärare inom gymnasieskolan. Mitt resultat visar att det utifrån lärarnas utsagor inte bedrivs någon entreprenörskapsundervisning i traditionell mening på dramalektionerna. Men begreppet entreprenörskap i skolan har flera definitioner. Utifrån definitionerna i GY11 om hur entreprenörskap i skolan ska tolkas bedrivs det därför entreprenörskapsundervisning på dramalektionerna i form av entreprenöriellt lärande. Trots att lärarna har skilda förutsättningar och kunskaper om GY11 arbetar de alla, om än i varierande grad, med det entreprenöriella lärandet. Även utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv bedrivs det entreprenörskap på dramalektionerna. Samtliga lärare betonar den kollektiva processen och handlingen där deltagarna i social interaktion skapar något tillsammans, vilket är utmärkande för en socialkonstruktivistisk definition av entreprenörskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Drama
Entreprenörskap
Entreprenörskap i skolan
Entreprenöriellt lärande
GY11
Handle http://hdl.handle.net/2043/11053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics