Demokrati i skolan - Elevers och föräldrars möjlighet till inflytande i skolans verksamhet

DSpace Repository

Demokrati i skolan - Elevers och föräldrars möjlighet till inflytande i skolans verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i skolan - Elevers och föräldrars möjlighet till inflytande i skolans verksamhet
Author Olsson, Markus ; Jeppsson, Jeanette
Date 2010
Swedish abstract
Vi lever i ett demokratiskt samhälle och vårt samhälles uppbyggnad vilar på demokratins grunder. Skolan är en plats med möjlighet till demokrati, här möts olika kulturer, olika sociala grupper och flickor och pojkar. Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter till demokrati det finns för elever och föräldrar på två utvalda skolor i årskurs 1-3. Hur definierar lärarna på skolan begreppet demokrati, på vilka sätt skapar lärarna förutsättningar för elevers och föräldrars inflytande och hur uppfattar elever och föräldrar sin möjlighet till inflytande och medbestämmande? Undersökningen utfördes som en kvalitativ studie på två olika skolor. För att få svar på uppsatta frågor intervjuades tre lärare på varje skola samt några elever och föräldrar från vardera skola och årskurs. Observationer av verksamheten gjordes också som en del av undersökningen. Tidigare studier som gjorts inom området har uppmärksammat varierat inflytande för elever och föräldrar i skolans verksamhet. Materialet som framkommit under vår undersökning påvisar att lärarna i många avseende försöker att arbeta efter ett demokratiskt tankesätt. Eleverna får möjlighet till inflytande genom bland annat samtal, klassråd och skolråd. För föräldrarna är det formella inflytandet tillsammans med den vardagliga kontakten viktigt. Det finns skillnader mellan de två skolorna, både vad avser hur lärarna arbetar och hur elever och föräldrar uppfattar sin möjlighet till inflytande och delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
demokrati
inflytande
medbestämmande
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11057 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics