Stegintegrering i Moderna språk - Språklärares erfarenheter på två svenska gymnasieskolor

DSpace Repository

Stegintegrering i Moderna språk - Språklärares erfarenheter på två svenska gymnasieskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stegintegrering i Moderna språk - Språklärares erfarenheter på två svenska gymnasieskolor
Author Andersson, Annika
Date 2010
English abstract
Integrating Language Levels in Modern Languages - Language Teachers’ Experiences at Two Swedish Schools in 6th Form
Swedish abstract
Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter av stegintegrering i språkundervisning utforskas i följande studie gymnasielärares upplevelser av undervisningsmetoden och hur de praktiskt bemöter eleverna i klassrummet. I bakhuvudet har en pedagogisk idé om elevberikande även funnits. Studien uppnås genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer på två gymnasieskolor där stegintegrering förekommer - sju lärare och en elev deltog. Resultatet visar att lärarna i liten mån använder sig av den fysiska stegintegreringen och istället delar upp de olika elevgrupperna och undervisar dem var för sig. Undersökningen visar även på en frustrerande situation där läraren många gånger känner sig otillräcklig och där arbetsbördan blir större än vid den klassiska undervisningssituationen. Eleverna och deras inlärning tycks enligt lärarnas utsagor ha drabbats mer eller mindre hårt. Resultatet sätts i relation till teorier om det sociokulturella lärandet med fokus på kollaborativt lärande samt tidigare studier i åldersintegrerade klasser på grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skola
språkundervisning
språklärare
moderna språk
stegintegrering
samläsning
differentiering
Handle http://hdl.handle.net/2043/11066 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics