Handel med utsläppsrätter inom EU - Möjlighet eller papperstiger

DSpace Repository

Handel med utsläppsrätter inom EU - Möjlighet eller papperstiger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Handel med utsläppsrätter inom EU - Möjlighet eller papperstiger
Author de Lima Apgaua, Helcio
Date 2004
English abstract
Examensarbetet i miljövetenskap undersöks EG-direktivet angående ett administrativt system för handel med utsläppsrätter. Direktivet skall ses som ett instrument för att genomföra de åtaganden EU och dess medlemsländer har genom Kyotoavtalet 1997 och det protokoll som då lades fram. De flexibla mekanismerna i protokollet är olika verktyg för att minska de klimatförändringar som uppstår från antropogena källor, handel med utsläppsrätter är en av dessa mekanismer. Genom att intervjua olika experter inom området kommer resultatet att bestå i en analys av möjligheter och problemområden i en implementeringsprocess. De olika perspektiv som gås igenom är tekniskt, politiskt/praktiskt, ekonomiskt, juridiskt naturvetenskapligt och statvetenskapligt. Kritik mot direktivet förs fram och potentiella svagheter i systemet lyfts fram. Vikten av att skapa trovärdighet och transparens i ett system för handel med utsläppsrätter för att kunna konstruera ett fungerande instrument framkommer. Analysen visar att växthusproblematiken kan lösas genom en kombination av verktyg som lagstiftning, ekonomiska incitament och politik. För att få ett fungerande system och optimera resultatet, det vill säga att minska koldioxidutsläppen, krävs att systemet uppfattas ha en hög validitet i systemet och dess mekanismer. Det är viktigt att få en fungerande mekanism för att ta itu med ett allvarligt globalt miljöproblem.
Swedish abstract
This study in Environmental Science examines the amendment of the EU-Directive on. Greenhouse gas emission allowance trading. The Directive is to be considered as a tool for fulfilling the obligations that the Union and its member countries have taken on through the 1997 Kyoto agreement together with the protocols proposed at that time. The flexible mechanisms of the protocol are intended as instruments for limiting the climatic changes arising from anthropogenic sources, emission allowance trading being one of these mechanisms. The results presented here consist primarily of an analysis of interviews with various experts in the field of emission control concerning the possibilities and problems attending the process of implementation. Different technical, economic, legal, political and natural scientific problems are addressed. Critique is levelled against the EU-Directive, and possible weaknesses in the system are discussed. The importance of creating credibility and transparency in a system for Greenhouse gas emission allowance trading is proposed, with the intention of constructing a functional tool for this purpose. According to the analysis presented in this study the problem of Greenhouse gas emission can be solved by combining tools such as law enforcement, economic incitements and politics. In order to obtain a functional system that produces an optimal result, i.e. a reduction in carbon dioxide emission, it is necessary that the system is seen to have a high validity. It is important to achieve a functional mechanism that will enable us to solve an acute, global environmental problem.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1107 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics