Pang, du är död!

DSpace Repository

Pang, du är död!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pang, du är död!
Author Franksson, Emilia
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Titel: Pang, du är död! Författare: Emilia Franksson Undersökningen belyser olika aspekter gällande krigsleken och leksaksvapen i förskolan där pedagogernas resonemang tydliggörs. Syftet med studien är att belysa krigslekens komplexitet för att ge redskap vid bedömning av lekens tillåtande respektive inte tillåtande. Huvudfrågan i studien är vad pedagogerna anser om krigslekar och leksaksvapen. Huvudfrågan är formulerad i fyra mindre frågor som är följande: Vad definierar pedagogerna som krigslekar? Vilka positiva samt negativa egenskaper anser pedagogerna finns med krigsleken? Vad definierar pedagogerna som ett leksaksvapen? Vad anser pedagogerna om vuxnas närvaro i krigsleken? För att finna svar på frågorna fick sex verksamma pedagoger på en förskola besvara enkäter samt observerades 37 barn när de leker krigslekar. Tidigare forskning tar upp lekens betydelse angående utveckling och lärande. Forskningen diskuterar leksaksvapen och den onda leken som förbjuds. Det beskrivs även hur vuxna kan påverka barnens lekar. Resultatet i studien visar att respondenterna definierar krigslek med innebörd av död. Resultatet visar att respondenterna har delade meningar om ifall krigsleken har positiva effekter. Tre respondenter kan inte se något positivt med krigsleken. De tre andra respondenterna understryker bearbetningen som en positiv effekt. De negativa egenskaperna med krigslek anser respondenterna vara att barnen lätt hamnar i konflikter med varandra. Två respondenter nämner att barnen använder det verbala språket i mindre skala i krigsleken. Två andra respondenter nämner att media påverkar barnens krigslekar negativt. Respondenterna är överens om att leksaksvapen kan vara köpta, egengjorda eller transformerade. En respondent hävdar att leksaker som används för att döda med är krigsleksaker. En annan anser att leksaker som associeras med våld är krigsleksaker. En respondent tycker att skillnaden på hur barnen använder leksaken avgör om det är en leksak eller en krigsleksak. Det är även en respondent som bedömer att leksaksvapen kommer ifrån media. Fyra respondenter hävdar att vuxna borde vara närvarande på ett eller annat sätt i krigsleken medan två respondenter inte instämmer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Krigslek
Lek
Leksaksvapen
Handle http://hdl.handle.net/2043/11073 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics