"Jag tror det är lättare om man har en profil att gå efter" En jämförelse mellan en profilerad och en ickeprofilerad förskolas arbetssätt

DSpace Repository

"Jag tror det är lättare om man har en profil att gå efter" En jämförelse mellan en profilerad och en ickeprofilerad förskolas arbetssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag tror det är lättare om man har en profil att gå efter" En jämförelse mellan en profilerad och en ickeprofilerad förskolas arbetssätt
Author Martincic, Patricia ; Larsson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att synliggöra två förskolors arbetssätt för att uppnå de strävansmål i Läroplan för förskolan, Lpfö98, som rör estetiska uttrycksformer. Vi ville undersöka om det fanns tydliga skillnader eller om arbetssättet på en musikprofilerad och en ickeprofilerad förskola är likartat. De frågor vi utgick från var Hur arbetar pedagogerna på en profilerad förskola för att nå målen i läroplanen? Hur arbetar pedagogerna på en förskola utan specifik profilering för att nå målen i läroplanen? Vad finns det för skillnader och likheter i dessa arbetssätt? Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer och aktiva observationer för att samla in empirin. Vi intervjuade sex pedagoger på två olika förskolor i Skåne. Tidigare forskning och litteratur inom området har vi under arbetets gång inte stött på. Därför utgick vi från olika musikpedagogiska teorier, samt litteratur kring kreativitet och läroplanen, när vi analyserade vår empiri. Vår slutsats blev att de två förskolor vi besökte hade mestadels likartade arbetssätt. Samtliga pedagoger i undersökningen ansåg att pedagogens intresse spelar större roll än en specifik profilering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Jämförelse
Kreativitet
Lpfö98
Musik
Musikprofilering
Strävansmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/11082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics