Opinions on the use of computers in preschool

DSpace Repository

Opinions on the use of computers in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Opinions on the use of computers in preschool
Author Nilsson, Andreas ; Gustafson, Camilla
Date 2010
Swedish abstract
Det står i läroplanen för förskolan att verksamheten skall lägga grund för ett livslångt lärande. På sikt skall barnen även kunna tillägna sig den kunskap som utgör den gemensamma referensramen som alla i samhället behöver (Utbildningsdepartementet, 1998). Kan datorer kanske vara ett verktyg som kan hjälpa dem att få tillgång till kunskap? I denna uppsats är syftet att undersöka pedagogers och föräldrars syn på datorer i förskolan och hur barnen faktiskt använder datorn i vardagen. De vuxnas åsikter framställs genom intervjuer och enkäter. Barnens användning av datorer synliggörs genom löpande observationer. Frågeställningarna är: Hur används datorerna på förskolan? Hur ser pedagogerna på användandet av datorer i förskolan? Hur ser föräldrarna på datorer i förskolan? Skiljer sig datoranvändningen åt mellan pojkar och flickor? För den teoretiska basen i analysen använder vi oss av John Deweys och Lev Vygotskijs aktivitetsteorier samt inslag av Maria Montessoris tankar angående pedagogiska strategier. Resultatet visar att pedagoger och föräldrar är både positiva och negativa till datorer i förskolan, men att de inte riktigt hittat strategier för hur de ska hantera och använda datorn tillsammans med barnen. Studien visar även att barnen använder datorerna som en mötesplats, en leksak och som inlärningsredskap, med eller utan pedagogens aktiva närvarande. Nyckelord: Aktivitetsteori, Barns datoranvändning, Datorer i förskolan, Internet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
dator
Handle http://hdl.handle.net/2043/11093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics