Mediesport och genusteori

DSpace Repository

Mediesport och genusteori

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Mediesport och genusteori
Author Tolvhed, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Antologin Olympic Women and the Media, med Pirkko Markula som redaktör, samlar bidrag från tio olika nationella sammanhang. Tyvärr behandlar endast två av delstudierna länder utanför västvärlden – Kina och Korea – medan övriga åtta fokuserar Kanada, Finland, USA, Storbritannien, Holland, Nya Zeeland, Spanien och Schweiz. Det är här inte i första hand fråga om kvantitativa komparationer av varierande spaltutrymme för män och kvinnor i olika länder, utan om kritiska och dekonstruerande läsningar av pressmaterial från OS.Utöver de tio delstudierna rymmer antologin två inledande kapitel. Markulas inledning ger en ram som placerar in bidragen i en tradition av feministisk teoribildning. Tre övergripande feministiska medieteoretiska perspektiv presenteras: det liberala med inriktning på lika rättigheter, den Gramsciinpirerade ideologikritiken som fokuserar hur patriarkala hegemonirelationer och ideologisystem exkluderar och marginaliserar kvinnor även då formella rättigheter föreligger, och slutligen den poststrukturalistiska feminismen i vilken identiteter som t ex genus betraktas som ”flytande” och kontextuella, och dessutom sammanflätade med andra sociala maktdimensioner som klass, nation, etnicitet och sexualitet. Med poststrukturalistiska utgångspunkter är uppgiften för den feministiska forskning som har sportjournalistik som studieobjekt inte längre någonting så rättframt som att exponera sportens patriarkala, manipulativa ideologi och frigöra en förtryckt, tydligt avgränsad grupp (”kvinnor”). Här behövs istället en belysning av medieframställningar som del av de komplexa maktförhållanden som också formar människors identiteter.
Link http://www.idrottsforum.org/reviews/items10/tolhel... (external link to publication)
Publisher Idrottsvetenskap Malmö högskola
Host/Issue idrottsforum.org;100922
ISSN 1652–7224
Language swe (iso)
Subject medier
genus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Recension av: Pirkko Markula(red),Olympic Women and the Media: Interna... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11109 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics