Vilka avtryck i verksamheten sätter behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning? Ett projekt med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samverkan

DSpace Repository

Vilka avtryck i verksamheten sätter behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning? Ett projekt med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samverkan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Vilka avtryck i verksamheten sätter behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning? Ett projekt med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samverkan
Author Ek, Anne-Charlotte ; Ekstrand, Britten ; Ideland, Malin ; Jönsson, Sandra ; Karlsson, Leif ; Malmberg, Claes
Date 2010
Swedish abstract
Kristianstad och Malmö Högskolas pedagogiska utvecklingsenheter har startat ett gemensamt projekt för att studera vilka avtryck de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna sätter i verksam-heten. Syftet är att utveckla former och metoder för uppföljning av kurserna samt att utvärdera utfallet av dem på individ-, grupp- och organisationsnivå. Behörighetsgivande utbildningar i högskolepedagogik (BHU) har bedrivits vid olika universitet och högskolor sedan en tid tillbaka. Numera omfattar de nästan uteslutande 15 hp eller motsvarande veckor där poängkurser inte finns. Kristianstad och Malmö Högskolas pedagogiska utvecklingsenheter har startat ett gemensamt arbete för att utveckla BHU. Som en följd av samarbetet och det ömsesidiga kollegiala utbytet har intresset inriktats mot frågor kring vilka avtryck de behörighetsgivande kurserna sätter i verksamheten. Effekten av dessa utbildningsinsatser har sällan eller aldrig utvärderats. Följande specifika frågeställningar är härvidlag av stort intresse att studera: • Vilka avtryck sätter kurserna vad gäller den enskilde lärarens undervisning? • Vilket inflytande får de på samarbetet med kollegor, verksamhetsföreträdare och pedagogisk ledning? • Vilken påverkan har utbildningsinsatserna på organisationen som högskolepedagogisk miljö? Att utvärdera dessa frågor är angeläget och har ett stort stöd inom respektive lärosäte. Syftet kan sägas vara tvåfalt: • Att utveckla former och metoder för uppföljning av de högskolepedagogiska kurserna tillämpliga på båda läro- sätena och i bästa fall även med en nationell tillämplighet • Att utvärdera utfallet av dem på individ, grupp och organisationsnivå (se ovan) I rundabordssamtalet ges deltagarna möjlighet att ta del av Högskolan Kristianstads och Malmö Högskolas projekt och de mer specifika frågeställningar som utvärderingen syftar till att belysa. Genom samtalet kan man fånga upp olika former och metoder för uppföljning och utvärdering av BHU som för närvarande finns vid olika lärosäten i Sverige och låta dessa mötas i ett reflekterande erfarenhetsutbyte för ömsesidig kunskapsutveckling inom fältet. Rundabordssamtalet vänder sig inte bara till dem som aktivt arbetar med högskolepedagogisk utbildning utan även till dem som har ett mer generellt intresse av de högskolepedagogiska frågorna och dess relevans inom akademin. Att högskolepedagogisk utbildning har en god kvalitet och uppfattas som meningsfull för såväl deltagande lärare som högskolan som organisation är väsentligt för att BHU ska ses som en viktig del av högskolan verksamhet. Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ska inte vara något ”man är tvungen att genomgå” utan något som verkar utvecklande på högskolans pedagogiska verksamhet och som fyller en viktig funktion i högskolelärares professionalisering. I ett rundabordssamtal kan dessa frågor bearbetas i kollegial anda.
Conference
NU (2010 : Stockholm, Sweden)
Link http://nu2010.se/doc/NU2010_Katalog.pdf#page=14... (external link to publication)
Host/Issue Program : NU2010 : Dialog för lärande
Pages 189
Language swe (iso)
Subject högskolepedagogik
utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note NU2010. Dialog för lärande. 13-15 oktober, 2010, Stockholms universitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11114 Permalink to this page
Link http://www.nu2010.se/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics