Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik

DSpace Repository

Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik
Author Holmberg, Tora ; Ideland, Malin
Date 2010
Swedish abstract
Framtidsmöjligheter! Medicinsk revolution! Talet om transgena djur präglas många gånger av superlativer. Genom att förändra arvsmassan på djur hoppas många forskare få större förståelse för sjukdomsorsaker, förlopp och behandlingsmöjligheter. Problem med avel och användande av transgena djur såsom lidande, ”spill” och onödiga försök talas det mindre om. Forskningsrapporten Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik belyser hur människor, som på olika sätt arbetar med försök med transgena djur, talar om etik, djur, djurförsök och transgenteknik. Här visas hur det kommer sig att vissa frågor, såsom djurförsökstekniska, ofta diskuteras medan frågor av mer abstrakt och svårlöslig karaktär hamnar i skymundan. Inom ramen för studien har fyrtio personer som arbetar med frågorna i forskningslaboratorier och/eller djurförsöksetiska nämnder intervjuats. Arbetet i laboratorierna och nämnderna har även observerats. Detta etnografiska fältarbete har gett underlag för att diskutera och reflektera kring de tolkningsföreträden som ligger till grund för vad man talar och inte talar om i frågan om transgena djur. Skälen till att tekniska och metodologiska frågor diskuteras medan mer övergripande frågor kring nytta med försöken blir tysta teman finns att hämta i såväl den etiska ansökans utformning som sammansättningen i djurförsöksetiska nämnder och i praxis i laboratorier och nämnder. I rapporten diskuteras möjliga sätt att utvidga diskussionen om etiska dilemman med djurförsök i allmänhet och transgena djur i synnerhet. Den sätter framförallt ljuset på hur man kan aktualisera nya frågor genom att dels använda sig av så kallade utvidgande metaforer för att tala om de transgena djuren, dels betrakta djurförsöksetik som situations- och relationsbunden där ansvar och omsorg styr arbetet vid sidan av etiska principer.
Link http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=div... (external link to publication)
Publisher Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet
Series/Issue Skrifter från Centrum för genusvetenskap
Crossroads of knowledge;16
ISBN 978-91-978186-6-7
Pages 123
Language swe (iso)
Subject Transgena djur
djurförsök
etik
genteknik
vetenskapsstudier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Ethnology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics