Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling

DSpace Repository

Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling
Author Petersson-Skantz, Helen ; Tegelberg, Åke
Date 2010
Swedish abstract
Studien omfattar en prospektiv konsekutiv serie av 60 vuxna patienter som behandlats för obstruktiv sömnapné (osa) hos allmäntandläkare med intraoral mandibelframdragande apparatur (oral apparatur, oa). Syftet var att kvalitetsutvärdera behandlingseffekter och eventuella biverkningar av oa-behandling. Patienterna besvarade enkäter före behandlingsstart och efter en respektive sex månaders behandling. 55 av de ursprungliga 60 patienterna svarade på samtliga enkäter, varav 41 var män och 19 var kvinnor med en medelålder på 54 år. Efter sex månaders behandling rapporterade 47 procent att deras allmänna välbefinnande var mycket bättre, 65 procent att deras sömnkvalitet blivit mycket bättre och hos 74 procent hade snarkningsbesvären minskat mycket. Andelen personer som uppgav att de aldrig hade huvudvärk var före behandling 23 procent som ökade till 75 procent efter behandling. Hos två av tre patienter förelåg ingen trötthets-/stelhetskänsla i käksystemet och detta förändrades inte under behandlingstiden. De som intermittent upplevde trötthets-/stelhetskänsla vid käkfunktion ökade från 18 procent till 27 procent efter behandlingen. Rörelsesmärtan vid käkfunktion ökade något efter oa-användning, men denna biverkning var låg (5 procent). Majoriteten av patienterna (67 procent) upplevde inga bettförändringar i samband med behandling, dock uppgav 4 procent att de fått en stor bettförändring i och med användandet av oa. Sammanfattningsvis kan sägas att oral apparatur är en värdefull behandlingsmetod vid lätt till måttligt osa med få biverkningar av oftast mindre omfattning avseende käkfunktionen eller andra komplikationer.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/2194564/ora... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;5
ISSN 0039-6982
Pages 6
Page 64-69
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/11157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics