Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet

DSpace Repository

Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet
Author Persson, Sven ; Ackesjö, Helena
Date 2010
English abstract
In the present study the pre-school class is understood theoretically as a borderland between pre-school and school, a borderland that one can assume exists because of the differing traditions of these institutions and their positions in the educational system. In this borderland an institutional identity is created and constructed through pedagogical practice and the teacher’s narratives about this practice. This study proceeds from the way teachers talk about their work in dialogue seminars. Teachers talking about the work of preparing children for school in the pre-school class reflect two attitudes: (i) an existence-oriented pedagogy and (ii) a future-oriented pedagogy. To solve the inherent conflict between these two orientations, the teachers present themselves as teachers-in-relation, which is interpreted as a way of marking a boundary vis-à-vis other teachers’ attitudes and the knowledge-focused activities in pre-school and compulsory school.
Swedish abstract
I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssyste-met. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom peda-gogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sin pedagogiska praktik i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.
Publisher Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk Forskning i Sverige;2/3
Volume 15
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject Preschool class
borderland
border markings
school preparation
pre-school
elementary school
teachers work
relations
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11176 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics